Lärplattan i fokus - En studie om hur barn samspelar när de använder lärplattan på förskolan

DSpace Repository

Lärplattan i fokus - En studie om hur barn samspelar när de använder lärplattan på förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärplattan i fokus - En studie om hur barn samspelar när de använder lärplattan på förskolan
Author Tahiri, Mirsada
Date 2018
Swedish abstract
Bakgrunden för föreliggande studie är att samhället håller på att utvecklas ständigt efter att bli ännu mer digitaliserat därför väcktes intresse för lärplattornas funktion på förskolorna hos mig. Syftet med uppsatsen är att lyfta fram hur barn samspelar runt lärplattan i förskolan. Underfrågorna handlar om hur barnens lärande ser ut och hur de samspelar runt lärplattan. Bjuder barnen in varandra, (inkluderar), eller om de utesluter någon, (exkluderar), när barn använder lärplattan? Studien har genomförts utifrån en kvalitativ metod och jag har gjort en etnografisk fältstudie där observationer gjordes på en förskola när barnen använde lärplattan. Jag vill med denna studie undersöka det sociala samspel och lärande som sker i förskolan i samband med användandet av lärplattan. Observationer gjordes även av förskollärarnas förhållningsätt till barnens arbete vid lärplattan. Studiens syfte och frågeställningar besvaras utifrån den sociokulturella teorin men även genom att använda begreppen inkludering och exkludering. Sedan har jag tolkat och analyserat empirin som jag har samlat in. Resultatet visar att barnen samspelar och lär av varandra på olika sätt utifrån de gjorda observationerna men även att här sker inkludering och exkludering mellan barnen. Barnen för dialoger mellan varandra både med det verbala språket men även deras kroppspråk. Barn använder sig av olika strategier när dem samspelar och lär runt lärplattan.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/24603 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics