Lära sig att leka - En studie om pedagogers syn på lek och Speciella lekgrupper

DSpace Repository

Lära sig att leka - En studie om pedagogers syn på lek och Speciella lekgrupper

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lära sig att leka - En studie om pedagogers syn på lek och Speciella lekgrupper
Author Rundqvist, Martina ; Leo, Elin
Date 2018
Swedish abstract
Sammanfattning Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur de intervjuade pedagogerna arbetar med Speciella lekgrupper i förskolan. Projektet Speciella lekgrupper har etablerat sig på vissa förskolor i olika kommuner. För att få en djupare insikt ville vi härmed ta reda på mer hur pedagogerna generellt ser på leken i förskolan. Speciella lekgrupper används som ett verktyg där barn ska lära sig leka. Två pedagoger ingår i projektet och kallar sig för leklotsare. Pedagogerna väljer ut en nybörjarlekare med leksvårigheter och fyra så kallade dragarbarn, dessa barn är ”duktiga” lekare och ska fungera som en förebild för nybörjarlekaren. Syftet är att leklotsarna ska lotsa nybörjarlekaren i samspelet med dragarbarnen. Då vi ville få en fördjupad förståelse samt personliga samtal och åsikter från pedagogerna om deras kunskaper/erfarenheter kring barns lek, barn som inte leker och Speciella lekgrupper valde vi att utgå från en kvalitativ metod. Vi har utgått från semistrukturerade intervjuer där pedagogerna haft möjlighet att ge öppna och välutvecklade svar genom våra frågor och vi har kunnat ställa följdfrågor utifrån deras svar. Vi har använt oss av Foucaults teori om makt när vi har studerat vår empiri. Resultatet visade att pedagogerna anser att leken är viktig för att barnen ska lära sig samspela och fungera i framtida sammanhang. Även att barn ska lära sig leka för lusten och välbefinnandet lyfts i våra intervjuer. Vårt resultat visade att pedagogerna använder sig av olika strategier när de ska nå sitt mål att nybörjarlekaren ska lära sig leka. Dessa strategier är att: pedagogerna kan välja vilka barn som ska medverka i lekgrupperna, på vilket sätt de närvarar i barns lek, hur de väljer att låta sina observationer vara synliga eller inte och att de filmar sina interaktioner med barnen. Nyckelord: barn, förskola, lek, lekgrupp
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject lek, lekgrupp, play, playgroups
Handle http://hdl.handle.net/2043/24607 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics