Pedagogers föreställningar kring motorik och inlärning i förskolan - En diskursanalys studie baserad på kvalitativa intervjuer.

DSpace Repository

Pedagogers föreställningar kring motorik och inlärning i förskolan - En diskursanalys studie baserad på kvalitativa intervjuer.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers föreställningar kring motorik och inlärning i förskolan - En diskursanalys studie baserad på kvalitativa intervjuer.
Author Lissinger, Johanna ; Olsson, Chatarina
Date 2018
Swedish abstract
Studiens syfte är att analysera pedagogers föreställningar av ”motorik och inlärning” i förskolan. Syftet har brutits ner till tre frågeställningar: Hur talar pedagoger i förskolan om motorik? Hur talar pedagoger i förskolan om inlärning? Hur beskriver pedagoger i förskolan motorik i förhållande till inlärning? Studiens teori och metod har en diskursanalytisk ansats. Diskursanalysen bygger på Frejes, Winther-Jørgensen och Philips teorier, vilket visar hur språket konstruerar verkligheten genom de strukturer som skapas. Empirin till studien har kommit till genom intervjuer av sammanlagt sju pedagoger från tre olika förskolor. Resultatet av den diskursiva analysen beskriver pedagogernas föreställningar gällande motorik och rörelse och hur dessa står i förhållande till varandra och hur detta möjliggör för barnets kognitiva inlärning. Det synliggörs hur pedagogens respektive förskolans roll positioneras utifrån diskursen.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject preschool
motor skills
learning
discourse
motion
Handle http://hdl.handle.net/2043/24608 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics