”Tyst, så att ingen hör oss!” En studie om förskollärares erfarenheter av mottagandet av nyanlända barn

DSpace Repository

”Tyst, så att ingen hör oss!” En studie om förskollärares erfarenheter av mottagandet av nyanlända barn

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Tyst, så att ingen hör oss!” En studie om förskollärares erfarenheter av mottagandet av nyanlända barn
Author Kozul, Blazenka ; Hansen, Gitte
Date 2018
Swedish abstract
Förskolorna i Sverige har utifrån den flyktingström som skedde under 2015 mötts av en större del nyanlända barn. Förskolan är oftast det första mötet med det svenska samhället för både barn födda i utlandet och barn födda i Sverige med nyanlända föräldrar. Detta ställer krav på förskollärare som arbetar i förskolan för att möta dessa barn utifrån bästa sätt. Detta är bakgrunden till vårt syfte med denna studie av förskollärares erfarenheter i mottagandet av nyanlända barn. Vi vill med denna studie undersöka vilka svårigheter som förskollärare stöter på i sitt arbete för att kunna ge en bredare kunskap till dem som möter nyanlända barn för första gången i förskolan. Våra teoretiska utgångspunkter framkom utifrån en induktiv ansats och tog avstamp i teoretiska begrepp; begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet, trygg bas, trygg och otrygg anknytning samt genusperspektiv, som använts i analysen. Vi utgick från en kvalitativ metod och genomförde sex reflexiva intervjuer på två förskolor med erfarenhet av mottagandet av nyanlända barn. Resultaten visar att det finns ett starkt samband mellan förskollärares kunskaper och erfarenheter i hur mottagandet av nyanlända barn kommer att fungera. Förskollärare visar ett känslomässigt engagemang och framhåller vikten av det egna förhållningssättet. Resultatet visar även att relationsskapande handlar om förskollärares omsorgsförmåga. Förskollärares erfarenheter handlar om en medvetenhet om att man som förskollärare, oavsett tidigare erfarenheter, aldrig kan vara helt förberedd på vilka utmaningar som väntar. Detta ställer stora krav på förskollärare i mötet med nyanlända barn.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Pages 47
Language swe (iso)
Subject anknytning
förskola
förskollärares erfarenheter
genus
KASAM
nyanlända barn
trygghet
Handle http://hdl.handle.net/2043/24610 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics