Samverkan mellan förskola och föräldrar med barn i behov av särskilt stöd

DSpace Repository

Samverkan mellan förskola och föräldrar med barn i behov av särskilt stöd

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Samverkan mellan förskola och föräldrar med barn i behov av särskilt stöd
Author Åkesson, Maria
Date 2018
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att få en vidgad syn på samverkan mellan pedagoger i förskolan och föräldrar till barn i behov av särskilt stöd. Jag vill få en bild av pedagogers och föräldrars upplevelser kring samverkan för att på så sätt upptäcka nya verktyg att arbeta med för att förbättra samverkan. Tidigare studier visar på att många föräldrar och pedagoger menar att det finns faktorer i samverkan som kan förbättras. Faktorerna som pekar på behov av förbättringar är kommunikationen mellan parterna och hur tiden prioriteras. Föräldrar till barn i behov av särskilt stöd upplever att de har svårt att få tiden att räcka till för att ta del av all information. Pedagoger upplever att de känner sig otillräckliga. Jag har valt att använda mig av kvalitativ metod för att få en djupare insikt i upplevelserna kring samverkan. Jag valde att göra djupintervjuer med både pedagoger och föräldrar till barn i behov av särskilt stöd för att få båda parters upplevelser och på så sätt få en tydligare bild. Jag använde mig av öppna frågor som ledde till innehållsrika svar. När jag studerat empirin har jag använt mig av Englunds teori om deliberativa samtal. Resultatet visade på att både pedagoger och föräldrar upplevde att bemötandet och kommunikationen var viktig. Båda upplevde också utmaningar gällande detta. Föräldrar i mitt resultat menar att hur de blir bemötta lägger grunden för fortsatt samverkan. En gemensam faktor från båda parter i mitt resultat som utmanar samverkan är tid. Föräldrarna upplevde att de hade svårt att få tiden att räcka till då de hade möten med olika instanser och mycket information att ta del av. Pedagogerna i sin tur upplevde att det inte alltid fans den tid i vardagen som krävdes för att de skulle uppleva att de kunde möta föräldrarna på ett bra sätt. En annan gemensam faktor i mitt resultat var att båda parter lyfter att de vill etablera en god samverkan för att möjliggöra så bra förutsättningar som möjligt för barnet.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Pages 41
Language swe (iso)
Subject barn i behov av särskilt stöd, samverkan, föräldrar,
Handle http://hdl.handle.net/2043/24613 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics