Muntlig interaktion som ett språk- och kunskapsutvecklande verktyg

DSpace Repository

Muntlig interaktion som ett språk- och kunskapsutvecklande verktyg

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Muntlig interaktion som ett språk- och kunskapsutvecklande verktyg
Author Wersch, Gisela ; Jönsson Svensson, Rebecka
Date 2018
Swedish abstract
Syftet med denna kunskapsöversikt är att belysa hur läraren skapar en muntlig klassrumsinteraktion i ett språkligt heterogent klassrum, med fokus på skolans tidigare årskurser. Med hjälp av olika databaser har vi funnit relevant forskning att granska för vår frågeställning hur skapar lärare i flerspråkiga grundskoleklasser en muntlig interaktion som kan bidra till elevers språk- och kunskapsutveckling? Vi har begränsat oss till publikationer som är rewievade, avhandlingar och licentiatuppsatser. Resultatet visar att undervisningen bör vara varierad för att skapa en klassrumsinteraktion som bidrar till språk- och kunskapsutveckling hos eleverna. Följande sex kommunikativa metoder har vi kommit fram till i olika grad bidrar till en språk- och kunskapsutveckling hos eleverna: dialog, IRE-struktur, IRU-struktur, lärarlett smågruppsarbete, lärarstöd och monolog. Det som är avgörande tycks vara sättet läraren använder sig av de olika metoderna. När läraren använder en IRU-struktur (initiativ, respons, uppföljning) låter hen eleverna utveckla sina svar och en medvetenhet kring språkandet i skolan och möjligheten för en gynnsam interaktion öppnas. En viktig byggsten för att detta ska ske är lärarens förmåga att använda sig av responsen som kopplar samman elevernas erfarenhet med ny kunskap. Det har vidare visat sig att även interaktionsformen IRE (initiativ, respons, evaluering), trots sin begränsning, kan vara ett positivt tillvägagångssätt för att trigga igång en dialog. IRU- och IRE-struktur ger möjligheten för både inflöde och utflöde hos eleverna. Genom att lyssna till monologer (IRE) sker det en inflödesprocess hos eleverna eftersom de får lyssna till exempelvis läraren. Genom IRU-präglad undervisning eller samtal, där eleverna får utveckla sina svar, uppmärksammar de sina svårigheter och en utflödesprocess sker. Eftersom de uttrycker sig verbalt, kan läraren eller elever som har en avancerad språknivå, hjälpa till att korrigera språkfel, något som på sikt kan bidra till en språkutveckling. Detta sker även i smågruppsarbete där lärar-elev-relationen har en betydande roll. Läraren finns där och stöttar samt utvecklar elevernas förståelse för att tillsammans bygga vidare på den befintliga kunskapen.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Pages 27
Language swe (iso)
Subject andraspråkselever
dialog
interaktion
IRE-struktur
IRU-struktur
lärare
monolog
språkutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/24616 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics