Gå ut för att lära in-en fallstudie om pedagogers inställning till utomhusverksamhet på en traditionell förskola

DSpace Repository

Gå ut för att lära in-en fallstudie om pedagogers inställning till utomhusverksamhet på en traditionell förskola

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Gå ut för att lära in-en fallstudie om pedagogers inställning till utomhusverksamhet på en traditionell förskola
Author Jönsson, Angelica ; Kroll, Nina
Date 2006
Swedish abstract
Abstract Titel: Gå ut för att lära in - en fallstudie om pedagogers inställning till utomhusverksamhet på en traditionell förskola Författare: Angelica Jönsson och Nina Kroll Syftet med vårt examensarbete är att vi vill studera hur man överlag bedriver utomhusverksamhet i en traditionell förskola. Vi har fokuserat våra problemformuleringar kring hur pedagogerna använder sig av utemiljön och vad som spelar in för att det ska bedrivas en planerad pedagogisk verksamhet som vi här kommer att kalla utomhusped. Vi vill också se vilka tankar och föreställningar pedagogerna har kring att bedriva utomhuspedagogik. Vi har valt att använda oss av enkät och intervju. För den generella bilden av förskolans uteverksamhet delades enkäten ut till samtliga pedagoger på den utvalda förskolan. Därefter utformades intervjufrågor baserade på enkätsvaren. Vi valde att endast intervjua de pedagoger som arbetar på syskonavdelningarna eftersom de ansvarar för den största delen av den planerade uteverksamheten. Vi ville kunna gå djupare in på vilka syften pedagogerna har med uteverksamhet. Resultatet av undersökningen visar att den planerade pedagogiska verksamheten främst är förlagd inomhus och att utemiljön används flitigt men då främst till fri lek. De viktigaste avgörande faktorerna för uteverksamhet är enligt pedagogerna barn/pedagog antal samt väderförhållanden. Nyckelord: fallstudie, förskola, utebildning, utomhuspedagogik, utomhusverksamhet
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject fallstudie
förskola
utebildning
utomhuspedagogik
utomhusverksamhet
Handle http://hdl.handle.net/2043/2462 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics