Konst i stadens offentliga rum: en studie om offentlig konst och dess betydelse för människan och staden

DSpace Repository

Konst i stadens offentliga rum: en studie om offentlig konst och dess betydelse för människan och staden

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Jönsson, Elise
dc.date.accessioned 2018-02-19T07:47:32Z
dc.date.available 2018-02-19T07:47:32Z
dc.date.issued 2017 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/24629
dc.description Studien syftar till att få en fördjupad förståelse för relationen mellan nutida konst och stadsrum. Uppsatsen fokuserar vid att se på det offentliga rummet som en social process som produceras och reproduceras i mötet mellan människan och den fysiska platsen. Relationen mellan nutida konst och offentlighet undersöks genom en fallstudie i Borås där stora satsningar gjort på konst i offentlig miljö. Syftet med fallstudien är dels att undersöka hur arbetet med offentlig konst har vuxit fram och utvecklats samt vad det finns för intentioner bakom stadens satsningar på konst i offentlig miljö. Utöver att se på konstens roll och betydelse ur ett stadsmässigt perspektiv undersöks människors privata uppfattningar om vad konsten ”gör” samt vad den har potential att ”göra” med stadsrummet i Borås. Förutom intervjuer har även observationer utförts för att att kunna erhålla en individuell uppfattning om offentlig konst i Borås. Genom att sammanbinda stadens tankar och intentioner med sina satsningar på konst i offentlig miljö med människor privata upplevelser kring konstens roll i stadsrummet, har studien kunnat visa på den offentliga konstens mångsidiga och komplexa betydelse. Enligt de personer som på olika sätt har arbetat med offentlig konst i Borås så har stadens arbete med konst i offentlig miljö vuxit fram och utvecklats genom ett mångsidigt intresse, där privata och kommunala aktörer aktivt har samverkat. Satsningarna på konst i offentlig miljö kan ses som ett tillvägagångssätt för Borås att marknadsföra sig och locka till sig besökare. Åsikterna går isär ifråga om vad det finns för intentioner bakom satsningarna och huruvida konsten har blivit en del av Borås nya identitet eller inte. Människors olikheter innebär att de uppfattar och upplever offentlig konst på många olika sätt. För någon så anses konsten provocera och skapa konflikt medan den för någon annan kan symbolisera ett minne, skapa ro eller bidra med nya perspektiv. Jag önskar att studien kan leda till en ökad reflektion och förståelse ifråga om den offentliga konstens betydelse och potential, som en del i planeringen av den offentligt byggda miljön. Med offentlig konst som verktyg kan planeringen öka förutsättningarna för en trivsam miljö i stadens offentliga rum. en_US
dc.description.abstract The aim of this paper is to gain an increased understanding of the relation between contemporary art and public spaces through a case study in the city of Borås. The study focuses on public space as a social process that is produced and reproduced in the meeting between people's actions and a physical place. The purpose of the case study is partly to investigate the importance of public art for Borås as a city and to analyze the city's intentions behind its efforts. In addition to looking at the role and importance of art from a urban perspective the study examines people's private perceptions about what the art "does" and what it has potential to "do" with different public places in Borås. The empirical material of the study consists largely of qualitative interviews. In addition to interviews, observations have also been made to obtain an understanding and perception of public art in Borås on an individual level. The study has been able to demonstrate the versatile and complex importance of public art by linking the city's intentions of its efforts of public art with people's private experiences of art in the city. The city of Borås work with public art has grown and developed through a diverse interest in art in public spaces, where private and municipal actors have actively cooperated. A positive development where Borås work on public art has grown and developed has proven to be a new way for the city to profile itself and create a new identity. There are different opinions and thoughts about what public art means for Borås as a city and whether it can be considered as part of the city's new identity or not. People's differences means that they perceive and experience public art in many different ways. For someone, the art creates conflicts when it is considered provocative, while for someone else it can symbolize a memory, create peace or new perspectives. I wish that the study can lead to an increased reflection and understanding of the importance and potential of public art as a part of the planning of the public and built environment. With contemporary public art as a tool, planning can increase the livability in the public spaces of the city. en_US
dc.format.extent 54 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
dc.subject Public space en_US
dc.subject Public art en_US
dc.subject accessibility en_US
dc.subject identity en_US
dc.subject conflict en_US
dc.title Konst i stadens offentliga rum: en studie om offentlig konst och dess betydelse för människan och staden en_US
dc.title.alternative Art in the public spaces of the city: a study about public art and its meaning for the people and for the city en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Olsson, Lina
dc.contributor.supervisor Ristilammi, Per‐Markku
mahlocal.xprt.faculty2019 KS
mahlocal.xprt.institution2019 US
mahlocal.xprt.program Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics