Idrott och hälsa - Nej tack!

DSpace Repository

Idrott och hälsa - Nej tack!

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Idrott och hälsa - Nej tack!
Author Persson, Pontus
Date 2018
Swedish abstract
I detta examensarbete behandlas elevers icke-deltagande inom undervisningsämnet idrott och hälsa. Studien syftar till att identifiera samt kartlägga de, tänkbara, bakomliggande orsakerna till elevers icke- deltagande i undervisningsämnet idrott och hälsa. Vidare syftar studien till att studera de icke- deltagande elevernas inställning samt relation till idrotts- och motionsformer som genomförs utanför skolverksamheten. Syftet utmynnade i frågeställningarna som lyder enligt följande: Vilka är de, tänkbara, bakomliggande orsakerna till att elever i högstadiets senare årskurser är icke – deltagande i undervisningen i idrott och hälsa? Vilken attityd har de icke – deltagande eleverna till egenorganiserade samt föreningsorganiserade idrotts- och motionsformer som genomförs utanför skolverksamheten? Finns det ett samband mellan ett lågt idrottshabitus och ett lågt deltagande i undervisningen av idrott och hälsa? Som undersökningsmetod användes den kvalitativa metoden, och då genom semistrukturerade intervjuer. De utförda intervjuerna utmynnade i ett resultat som påvisade att de bakomliggande orsakerna till ett icke-deltagande var av olikartad karaktär. Orsaker påverkade av maktstrukturer framstod dock som den tydligaste bakomliggande orsaken till att elever väljer att vara icke-deltagande. Vidare visade resultaten att de sociala relationerna samt de rådande kroppsidealen inverkar på elevernas deltagande. Resultatet visade dessutom även att de elever med ett högt idrottsligt habitus i högre grad deltager i, samt gynnas vid, undervisningen i idrott och hälsa.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Icke-deltagande i idrott och hälsa. kroppsideal
idrottsligt habitus
maktstrukturer
Handle http://hdl.handle.net/2043/24665 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics