Betydelsen av ett interkulturellt förhållningssätt för flerspråkiga elever i grundskolan

DSpace Repository

Betydelsen av ett interkulturellt förhållningssätt för flerspråkiga elever i grundskolan

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Betydelsen av ett interkulturellt förhållningssätt för flerspråkiga elever i grundskolan
Author nyhemer, pontus ; zisko, ajla
Date 2018
Swedish abstract
Syftet med kunskapsöversikten är att redovisa vad forskning säger angående ett interkulturellt förhållningssätt och hur detta påverkar elevers språk- och kunskapsutveckling i skolan. Frågeställningen för denna kunskapsöversikt lyder: På vilka sätt kan ett interkulturellt förhållningssätt påverka flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling i grundskolan enligt forskning? Utgångspunkterna för detta arbete har varit interkulturalitet, det vill säga möten mellan personer med olika kulturella bakgrunder, där målet är ett möte som genomsyras av respekt, tolerans och öppenhet. En annan utgångspunkt har varit flerspråkiga elever, vilket innebär att en elev kan använda sig av mer än två språk. Metoden i arbetet har varit en systematisk sökprocess, med hjälp av databaserna ERIC, Swepub och Libsearch. Nyckelord har använts för att hitta relevanta texter med koppling till vår frågeställning. Resultatet har delats upp i följande teman: lärarens kompetens, lärandemiljön och elevers språk- och kunskapsutveckling. Dessa tre teman valdes då de framstått som viktiga i samtliga texter. Slutsatserna som drogs var att lärarens kompetens är grunden för att kunna skapa en god lärandemiljö, där elevers språk och kunskaper utvecklas. Dessa aspekter diskuteras sedan med koppling till vår framtida profession och avslutningsvis ges förslag på framtida forskning
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject flerspråkighet
interculture
interkulturalitet
multilingual
school
skola
Handle http://hdl.handle.net/2043/24672 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics