Inkludering av elever, kvalitativ studie på tre olika skolor

DSpace Repository

Inkludering av elever, kvalitativ studie på tre olika skolor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Inkludering av elever, kvalitativ studie på tre olika skolor
Author Riling, Silva
Date 2018
English abstract
The purpose is to provide knowledge about how pupils in need of special support are included in the usual activities together with other students. Through the observations in the class, my view on inclusion is being supplemented with practicality. The observation of the physical environment and all utilities used by the students gives a clearer description of the inclusive environment and shows how aids facilitate the everyday lives of students. The study has been based on the following questions: In what way do the teachers include pupils in need of special support in their normal activities with other students? How does the teacher adapt the physical environment individually to children in need of special support? What does the support look like at the organization level and what implications are it at the group and individual level? The study is based on research and theories of inclusion and special education. I have assumed Bronfenbrenner's ecological system theory. The work has a hermeneutic approach with an interpretative starting point. I have used qualitative research assignments where eight interviews are included. Respondents who answered the questions consist of three principals, two special educators and three teachers. Everyone has worked actively with inclusion of pupils in need of special support in different ways. The study also includes two observations of pupils in need of special support that are included in the class with other students. I have also looked at two different premises to see how the physical environment is designed according to the students' individual needs. In the results it has been found that respondents have a positive attitude towards inclusion. A large proportion of respondents believe that inclusion should be individualized according to each student's needs and that it means being part of the community. It is important that the student is put in a context and that you feel a belonging to the class. Respondents believe that the environment is adapted to individual needs and that students with the same diagnosis may have different needs, adaptations and aids. In terms of support at the organizational and group level, they have a lot of contact with Student Health. All professions that are part of the Student Health Team will help the students in the best possible way and also design appropriate teaching based on the individual's individual needs, at the individual level. Keyword Physical Environment, Inclusion, System Theory, Special Support
Swedish abstract
Syftet är att bidra med kunskap om hur elever i behov av särskilt stöd inkluderas i den vanliga verksamheten tillsammans med andra elever. Genom observationerna i klassen kompletteras min syn på inkludering rent praktiskt. Observationen av den fysiska miljön och alla hjälpmedel som eleverna använder sig av ger en tydligare beskrivning av den inkluderande miljön och visar hur hjälpmedel underlättar elevernas vardag. Studien har utgått ifrån följande frågeställningar: På vilket sätt inkluderar lärarna elever i behov av särskilt stöd i den vanliga verksamheten tillsammans med andra elever? Hur anpassar lärarna den fysiska miljön individuellt efter barn i behov av särskilt stöd? Hur ser stödet ut på organisationsnivå och vilka implikationer får det på grupp och individnivå? Studien utgår ifrån forskning och teorier om inkludering och specialpedagogik. Jag har utgått ifrån Bronfenbrenners ekologiska systemteori. Arbetet har en hermeneutisk ansats med en tolkande utgångspunkt. Jag har använt mig av kvalitativ forskningsansats där åtta intervjuer ingår. Respondenterna som svarade på frågorna består av tre rektorer, två specialpedagoger och tre lärare. Alla har på olika sätt jobbat aktivt med inkludering av elever i behov av särskilt stöd. I studien ingår även två observationer av elever i behov av särskilt stöd som är inkluderade i klassen med andra elever. Jag har även tittat på två olika lokaler för att se hur den fysiska miljön är utformad efter elevernas individuella behov. I resultatet har det framkommit att respondenterna har en positiv inställning till inkludering. En stor andel av respondenterna menar att inkludering ska vara individanpassat efter varje elevs behov och att det innebär att vara en del av gemenskapen. Det är viktigt att eleven sätts i ett sammanhang och att man känner en tillhörighet i klassen. Respondenterna anser att miljön anpassas efter individuella behov och att elever med samma diagnos kan ha olika behov, anpassningar och hjälpmedel. När det gäller stödet på organisationsnivå och gruppnivå så har de mycket kontakt med Elevhälsan. Alla professionerna som ingår i EHT ska bidra för att hjälpa eleven på bästa sätt och även utforma passande undervisning utifrån elevens individuella behov, på individnivån.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Fysisk miljö
Inkludering
Systemteori
Särskilt stöd
Handle http://hdl.handle.net/2043/24675 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics