"Alla utgick från att man var hetero" - En empirisk studie om lesbiska kvinnors erfarenheter av bemötamde inom hälso- och sjukvård

DSpace Repository

"Alla utgick från att man var hetero" - En empirisk studie om lesbiska kvinnors erfarenheter av bemötamde inom hälso- och sjukvård

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Alla utgick från att man var hetero" - En empirisk studie om lesbiska kvinnors erfarenheter av bemötamde inom hälso- och sjukvård
Author Weimers, Sofia ; Frick, Erik
Date 2006
English abstract
Homosexuals as a group has mental health problems to a greater extent than het-erosexuals as a group, witch could be due to a structural discrimination in society. According to research there are nurses who would avoid caring for homosexual patients if the option existed. Therefore the aim of this study: to investigate les-bian womens´ experiences of encountering related to sexual identity. Further questions are if and how sexual identity is relevant in the health care encounter and what the desired encountering is according to the informants. The method for the study is an inductive interview study, with a sample of six lesbian women with experience of hospital in-care. A content analysis is used to analyse the data. The analysis concludes with four main categories: the staffs´ way of relating to the patient and the norm; the patient`s way of relating to the staff and the norm; the relevance of sexual identity in the health care encounter and the desired encoun-tering and desired measures. The findings show that health care providers have a heteronormative approach to a great extent, witch generates negative experiences for the lesbian patients. This heteronomative approach makes the sexual identity relevant in the health care encounter. The desired encountering mainly consists of an openness and not assuming that all patients are heterosexual.
Swedish abstract
Gruppen homosexuella har en sämre psykisk hälsa än gruppen heterosexuella vil-ket kan bero på en strukturell diskriminering i samhället. Enligt forskning finns det sjuksköterskor som skulle välja att inte vårda homosexuella patienter om möj-ligheten fanns. Därav syftet med denna studie: att undersöka lesbiska kvinnors erfarenheter av bemötande inom hälso- och sjukvård i relation till sexuell identi-tet. Vidare frågeställningar är om och hur sexuell identitet är relevant i vårdmötet samt vilket bemötande som är önskvärt enligt informanterna. Metoden för studien är att genomföra en induktiv intervjuundersökning, där ett urval av sex lesbisk kvinnor med erfarenhet av slutenvård ingår. Materialet analyseras genom inne-hållsanalys. Analysen utmynnar i fyra huvudkategorier: personalens förhållnings-sätt till patienten och normen; patientens förhållningssätt till personalen och nor-men; den sexuella identitetens relevans samt önskvärt bemötande och önskade åtgärder. I resultatet framgår att vårdpersonal i stor utsträckning har ett hetero-normativt bemötande vilket leder till negativa erfarenheter för lesbiska patienter. Detta heteronormativa bemötande gör att patienternas sexuella identitet blir rele-vant i vårdmötet. Det önskvärda bemötandet består framförallt av en öppenhet och att inte utgå från att alla patienter är heterosexuella.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Bemötande
erfarenheter
heteronormativitet
homosexualitet
lesbiska
vårdpersonal
Handle http://hdl.handle.net/2043/2468 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics