"Alla utgick från att man var hetero" - En empirisk studie om lesbiska kvinnors erfarenheter av bemötamde inom hälso- och sjukvård

DSpace Repository

"Alla utgick från att man var hetero" - En empirisk studie om lesbiska kvinnors erfarenheter av bemötamde inom hälso- och sjukvård

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Weimers, Sofia
dc.contributor.author Frick, Erik
dc.date.accessioned 2006-05-31T23:57:32Z
dc.date.available 2006-05-31T23:57:32Z
dc.date.issued 2006 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/2468
dc.description Gruppen homosexuella har en sämre psykisk hälsa än gruppen heterosexuella vil-ket kan bero på en strukturell diskriminering i samhället. Enligt forskning finns det sjuksköterskor som skulle välja att inte vårda homosexuella patienter om möj-ligheten fanns. Därav syftet med denna studie: att undersöka lesbiska kvinnors erfarenheter av bemötande inom hälso- och sjukvård i relation till sexuell identi-tet. Vidare frågeställningar är om och hur sexuell identitet är relevant i vårdmötet samt vilket bemötande som är önskvärt enligt informanterna. Metoden för studien är att genomföra en induktiv intervjuundersökning, där ett urval av sex lesbisk kvinnor med erfarenhet av slutenvård ingår. Materialet analyseras genom inne-hållsanalys. Analysen utmynnar i fyra huvudkategorier: personalens förhållnings-sätt till patienten och normen; patientens förhållningssätt till personalen och nor-men; den sexuella identitetens relevans samt önskvärt bemötande och önskade åtgärder. I resultatet framgår att vårdpersonal i stor utsträckning har ett hetero-normativt bemötande vilket leder till negativa erfarenheter för lesbiska patienter. Detta heteronormativa bemötande gör att patienternas sexuella identitet blir rele-vant i vårdmötet. Det önskvärda bemötandet består framförallt av en öppenhet och att inte utgå från att alla patienter är heterosexuella. en
dc.description.abstract Homosexuals as a group has mental health problems to a greater extent than het-erosexuals as a group, witch could be due to a structural discrimination in society. According to research there are nurses who would avoid caring for homosexual patients if the option existed. Therefore the aim of this study: to investigate les-bian womens´ experiences of encountering related to sexual identity. Further questions are if and how sexual identity is relevant in the health care encounter and what the desired encountering is according to the informants. The method for the study is an inductive interview study, with a sample of six lesbian women with experience of hospital in-care. A content analysis is used to analyse the data. The analysis concludes with four main categories: the staffs´ way of relating to the patient and the norm; the patient`s way of relating to the staff and the norm; the relevance of sexual identity in the health care encounter and the desired encoun-tering and desired measures. The findings show that health care providers have a heteronormative approach to a great extent, witch generates negative experiences for the lesbian patients. This heteronomative approach makes the sexual identity relevant in the health care encounter. The desired encountering mainly consists of an openness and not assuming that all patients are heterosexual. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en
dc.subject Bemötande en
dc.subject erfarenheter en
dc.subject heteronormativitet en
dc.subject homosexualitet en
dc.subject lesbiska en
dc.subject vårdpersonal en
dc.title "Alla utgick från att man var hetero" - En empirisk studie om lesbiska kvinnors erfarenheter av bemötamde inom hälso- och sjukvård en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok Medicine en
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics