Språkutvecklande arbetssätt hos förskolpedagoger- En jämförelse mellan språkavdelning och ordinarie förskola

DSpace Repository

Språkutvecklande arbetssätt hos förskolpedagoger- En jämförelse mellan språkavdelning och ordinarie förskola

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Ivarsson, Thomas
dc.contributor.author Wengberg, Mia
dc.date.accessioned 2018-03-06T12:02:26Z
dc.date.available 2018-03-06T12:02:26Z
dc.date.issued 2018 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/24697
dc.description Sammanfattning Ivarsson, Thomas & Wengberg Mia (2018). Språkutvecklande arbetssätt hos förskolpedagoger – en jämförelse mellan språkavdelning och ordinarie förskola. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Förväntat kunskapsbidrag Vi vill genom denna studie ta reda på om språkavdelningar har särskilda metoder eller arbetssätt för språkutveckling som inte används på ordinarie förskolor. Om så är fallet, är det möjligt att applicera dessa på en ordinarie förskola där barngruppen är större? Syfte och frågeställningar Syftet är att med hjälp av observationer och intervjuer inventera språkavdelningars arbetssätt och undersöka om detta går att applicera på en ordinarie förskoleavdelning. Finns det likheter eller skillnader mellan avdelningarnas arbetssätt? Genom intervjuer vill vi se vilka material och redskap som används. Frågeställning Vilka material eller metoder använder språkavdelningarna som skulle kunna användas även i ordinarie förskoleverksamhet? Hur arbetar språkavdelningarna med att välja bland de metoder och material som de använder sig av? Teori Som teoretisk förankring har vi använt oss av det sociokulturella perspektivet. Inom språkutveckling har vi använt Bloom & Laheys (1988) indelning av språkets olika delar. Metod Både observation och intervjuer har används för att få en fördjupad insikt i hur de arbetar på de olika förskolorna. Vi har använt oss av ett evidensbaserat observationsprotokoll och en intervjuguide (bilaga 2). Resultat Resultatet visar att språkavdelningar inte använder någon speciell metod eller något speciellt material. Den största skillnaden utgörs istället av en större medvetenhet hos pedagogerna på språkavdelningarna om barns språkutveckling, som inte finns hos pedagogerna på den ordinarie förskoleavdelningen. Specialpedagogiska implikationer En kontinuerlig och tätare kontakt med specialpedagogen kan bidra till att göra medvetenheten större i vad som behövs och vad som kan förändras i arbetet med barns språkutveckling. Specialpedagogens roll blir att introducera olika språkredskap till pedagogerna för att öka likvärdigheten i förskolan. Nyckelord AKK, likvärdighet, språkavdelning, språklig medvetenhet, språkstörning. en_US
dc.format.extent 46 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject AKK en_US
dc.subject Likvärdighet en_US
dc.subject Språkavdelning en_US
dc.subject Språklig medvetenhet en_US
dc.subject Språkstörning en_US
dc.title Språkutvecklande arbetssätt hos förskolpedagoger- En jämförelse mellan språkavdelning och ordinarie förskola en_US
dc.title.alternative Pre-school Teachers Way of Work with Language Development- A comparision between language section and regular pre-school en_US
dc.type H1 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Lansheim, Birgitta
dc.contributor.supervisor Sandgren, Olof
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Specialpedagogprogrammet (fd Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning)
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics