Döden - En smak av livet

DSpace Repository

Döden - En smak av livet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Döden - En smak av livet
Author Hjalmarsson, Mariel ; Pavlovic, Mira
Date 2006
English abstract
The purpose of this study was to examine the Hospice nurses perception of their own and the patients death and whether their work and perception of death have changed through the years. The study is qualitative empiric and is based on phenomenoraphy. Five semistructured interviews were conducted and transcribated verbatim. The outcome resulted into eight descriptive cathegories. The result shows that the nurses perception of death is mostly related to life, how they learned to appreciate their life and how they manage to work close to something as anxiety-ridden as death.
Swedish abstract
Studiens syfte var att undersöka vad sjuksköterskorna på Hospice hade för uppfattningar om sin egen och patienternas död, samt om deras syn på döden förändrats genom yrkesgången. Undersökningen är en kvalitativ empirisk studie med inspiration av den fenomenografiska ansatsen som analysmodell. Fem semistrukturerade djupintervjuer har gjorts, som därefter transkriberats ordagrant. Utfallsrummet utgjorde åtta beskrivningskategorier. Studiens resultat visar att sjuksköterskornas uppfattningar om döden mest relateras till livet, hur de lärt sig att uppskatta sitt liv och hur de klarar av att arbeta med något så ångestladdat som döden.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject död
fenomenografi
hospice
livsaspekt
palliativ
uppfattning
Handle http://hdl.handle.net/2043/2471 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics