Nyanlända och lärande – undervisningsstöd och metoder som används i teknikämnet på gymnasieskolans språkintroduktion

DSpace Repository

Nyanlända och lärande – undervisningsstöd och metoder som används i teknikämnet på gymnasieskolans språkintroduktion

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Nyanlända och lärande – undervisningsstöd och metoder som används i teknikämnet på gymnasieskolans språkintroduktion
Author Kuffee, Nebras ; Al-Saka, Farah
Date 2018
Swedish abstract
I denna studiehar vi undersökt vilkaundervisningsstöd och metoder lärarei teknikämnet använder när de undervisarnyanlända eleverpå språkintroduktion i åldrarna 16–19år som siktar på att komma in på Teknikprogrammet. Syftet med studienär att titta närmare på hur man med hjälp av olika undervisningsmetoder i teknikämnet kan underlätta för de nyanlända eleverna, dels genom att öka förståelsen för själva ämnet, dels genom att förbättra ämneskunskaperna i sig. Detta leder i sin tur till att eleverna kanuppnå målen. I vår studieville vi ta reda på vilka möjligheter och hinder det finns för elever på språkintroduktion när det gäller deras lärande. Vi ville också titta på hur lärare skulle kunna utveckla sin undervisning så att eleverna är väl förberedda inför gymnasiets teknikprogram.Studien bygger på semistrukturerade intervjuer med två tekniklärare och fyra elever. Studien visaratt lärarna anpassade sina undervisningsmetoder i ämnet teknik genom att aktivt arbeta med olika stöd för språkutveckling under sina lektioner. De använde olika metoderför att förklaraord och definitionerså tydligt som möjligt, eleverlär sig först begrepp och uttryck för att sedan förståelsen och meningen med begreppen ska växa fram.Och tog bland annat hjälp av visuella metoder och praktiska övningar i undervisningen. På detta sätt utvecklade eleverna sina språkkunskaper och färdigheter, samtidigt nåddede kunskapskraven i ämnet. Eleverna, å sin sida, önskade mer stöd i undervisningengenom studiehandledning på modersmålet. Resultatet visar ocksåattde lärare och elever vi intervjuade var överens om att svenskaspråkvar ett storthinder i lärandet. Slutligen visarstudien att det är positivt med kartläggning eftersom läraren då lättare kan anpassa sin undervisning efter varje elevs nivå. Integration,inkludering och ett fungerande samarbete mellan språkintroduktionselever och gymnasieprogramspelar stor rolldå det ökar de nyanlända elevernas möjligheter att bli väl förberedda inför gymnasiets teknikprogram.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/24714 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics