STROKE. EN LITTERATURSTUDIE OM SJUKSKÖTERSKANS ROLL OCH STROKE-ENHETENS INVERKAN PÅ VÅRDEN; FRÅN DEBUT TILL HEMGÅNG

DSpace Repository

STROKE. EN LITTERATURSTUDIE OM SJUKSKÖTERSKANS ROLL OCH STROKE-ENHETENS INVERKAN PÅ VÅRDEN; FRÅN DEBUT TILL HEMGÅNG

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title STROKE. EN LITTERATURSTUDIE OM SJUKSKÖTERSKANS ROLL OCH STROKE-ENHETENS INVERKAN PÅ VÅRDEN; FRÅN DEBUT TILL HEMGÅNG
Author Nilsson, Jane ; Verngren, Joachim
Date 2006
English abstract
Stroke are one of the most common diseases and will affects thousands of people annually. When it comes to nursing care of strokepatients the nurse has a central role and it’s important that nursing care effort given to strokepatients is individually adapted to each patient. There are differences between female and male strokepatients that should be taken into consideration when it comes to the work of rehabilitation. Today more and more strokepatients are getting treatment at hospital stroke units. A stroke unit is a close care unit that takes care of stroke survivors with a special nursing care. The special nursing care is performed by a multidisciplinary team. The aim of this study was to investigate the nurse’s role in stroke care and the stroke units’ impact on nursing. Does the nurse follow an individual nursing care and are there any gender thoughts? To investigate these topics a literature study was set up based on reports from both qualitative and quantitative research. The result of this study shows that the role of nursing is to provide nursing care, promote recovery of the patient and to act as a coordinator. It is favorable to perform individual nursing, but it is not always practiced on a clinically basis. In the role of nurse she or he acts from a gender-neutral perspective. Patients receiving care from a stroke unit will significant reduce the risks of dying in five years by 40 percent. Independence, socializing and contact with relatives are more common in stroke units than on other general care units. The nurse holds a very important role when taking strokepatients into care. Nurse’s ability to observe, support, motivate and coordinate are all important qualities to the patient during recovery from stroke.
Swedish abstract
Stroke är i särklass en av de vanligaste sjukdomarna och många tusentals människor drabbas varje år. När det gäller omvårdnad av patienter med stroke har sjuksköterskan en central roll och det är viktigt att de omvårdnadsinsatser som ges till patienter med stroke är individuellt anpassade till varje enskild patient. Det finns skillnader mellan kvinnliga och manliga patienter med stroke att ta hänsyn till i rehabiliteringsarbetet. Idag vårdas fler och fler strokepatienter på stroke-enheter i stället för på annan vårdavdelning. En stroke-enhet är en slutenvårdsenhet som tar hand om patienter med stroke, där den specialistinriktade sjukvården drivs av ett multidisciplinärt team. Syftet är att undersöka sjuksköterskans roll vid stroke och vilken inverkan stroke-enheten har på vården. Bedriver sjuksköterskan en individuell omvårdnad och finns något genustänkande? För att undersöka detta gjordes en litteraturstudie baserad på kvalitativa och kvantitativa forskningsrapporter. Resultatet i denna studie visar att sjuksköterskans roll vid stroke är att tillhandahålla omvårdnad, främja patientens återhämtning och att fungera som samordnare. Att bedriva en individuell omvårdnad förespråkas, men efterlevs inte alltid kliniskt. I sin roll som sjuksköterska utgår denne från ett genusneutralt perspektiv. Patienter som behandlas på en stroke-enhet uppvisar en signifikant reducerad risk på 40 procent att avlida inom fem år. Självständighet, socialisering och anhörigkontakt ses i större utsträckningen på en stroke-enhet än på annan vårdavdelning. Sjuksköterskan har en viktig roll vid omhändertagandet av patienter med stroke. Dennes förmåga att observera, stötta, motivera och samordna har en viktig betydelse för patientens återhämtning efter en stroke.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject genus
litteraturstudie
omvårdnad
sjuksköterskans roll
stroke
stroke-enhet
Handle http://hdl.handle.net/2043/2476 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics