Sista resan - en litteraturstudie om sjuksköterskors bemötande gentemot och relation till cancerpatienter i ett palliativt skede

DSpace Repository

Sista resan - en litteraturstudie om sjuksköterskors bemötande gentemot och relation till cancerpatienter i ett palliativt skede

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sista resan - en litteraturstudie om sjuksköterskors bemötande gentemot och relation till cancerpatienter i ett palliativt skede
Author Mallin, Linda ; Nordström, Emmy
Date 2006
English abstract
The nursing care for suffering and dying patients and to be able to support people around the patient is one of the most difficult tasks for a nurse. It seems to be important for the nurse to have scientific knowledge and perceptions of how cancer patients should be met in the end-of-life and knowledge about how a relationship is best built. The aim of this literature review was to investigate nurses’ ability to meet cancer patients when in the end-of-life and the relationship between them, both from nurses’ and patients’ points of view. Method: After scientific evaluation of articles, eight were chosen to be analysed and were finally the ground for this literature review. Result: From the nurse’s point of view, following categories could be found; nurses’ understanding for the patients’ whole life situation, needs and values/communication and cooperation/creation of quality-of-life and wellbeing for the patient/nurses’ attitudes towards palliative care and patients who are dying. From the patients’ perspective, following categories could be found; sense of quality-of-life and wellbeing/communication and cooperation with nurses/to be able to have control of ones own care.
Swedish abstract
Omvårdnaden av lidande och döende patienter och att stötta närstående är en av de svåraste uppgifter sjuksköterskan möter i sitt arbete. Det ter sig viktigt att som sjuksköterska inneha vetenskaplig kunskap och kännedom om hur cancerpatienter bör bli bemötta i ett palliativt skede samt hur på bästa möjliga sätt en relation kan byggas upp. Syftet med föreliggande litteraturstudie var att undersöka sjuksköterskors bemötande gentemot cancerpatienter i ett palliativt skede och relationen dem emellan, både ur sjuksköterskors- och patienters synsätt. Metod: Efter vetenskaplig granskning av artiklar valdes åtta ut för analys och utgjorde underlag till litteraturstudien. Resultat: Ur sjuksköterskornas perspektiv kunde följande kategorier utläsas: sjuksköterskors förståelse för hela patientens livssituation, behov och värderingar/kommunikation och samarbete/skapa livskvalitet och välbefinnande för patienter/sjuksköterskors attityd till palliativ vård och döende patienter. Ur patienternas perspektiv kunde följande kategorier utläsas; känsla av livskvalitet och välbefinnande/kommunikation och samarbete med sjuksköterskor/medbestämmande över sin egen vård.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject bemötande
ability to meet
cancer
litteraturstudie
omvårdnad
palliativ vård
relation
upplevelser
literature review
neoplasms
nursing care
palliative care
perceptions
relationship
Handle http://hdl.handle.net/2043/2480 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics