Årskurs 2 elevers kunskaper om vad som sker i kroppen vid fysisk aktivitet och dess påverkan på dem under skoldagen

DSpace Repository

Årskurs 2 elevers kunskaper om vad som sker i kroppen vid fysisk aktivitet och dess påverkan på dem under skoldagen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Årskurs 2 elevers kunskaper om vad som sker i kroppen vid fysisk aktivitet och dess påverkan på dem under skoldagen
Author Nilsson, Linnea
Date 2018
Swedish abstract
I min SAG (Självständigt Arbete på Grundnivå) undersöktes den fysiska aktivitetens påverkan på elevers motorik, koncentration och skolprestation. Forskningen (Caterino & Polaks 1999; Ekblom 2011; Ericsson 2003; Schmidt, Egger & Conzelmanns 2015; Wrotniak et al. 2006) kom fram till att fysisk aktivitet har en positiv påverkan på alla tre områdena. I detta arbete vill jag undersöka elevernas kunskaper kring detta samt kunskaper om vad som händer i kroppen när de utför fysisk aktivitet. Idag rör sig barn allt mindre och det kan bero på lite olika faktorer, en av faktorerna kan vara deras attityd mot fysisk aktivitet. Syftet med detta arbete är att ta reda på elevers kunskaper i årskurs 2 om vad som händer i kroppen när de utför fysisk aktivitet. Syftet är också att undersöka deras kunskaper om hur fysisk aktivitet kan påverka deras motorik, koncentration och skolprestation. Dessutom vill jag även undersöka elevers attityder kring fysisk aktivitet. I teorin utgår jag dels från kunskapsteori som innefattar Platons teori samt kognitivismen. Det handlar om hur man tillägnat sig kunskaper, om det är sann fakta men även olika sätt att förklara och tolka saker. Kring attityden utgår jag från Nationalencyklopedins (u.å.) definition, att man antingen är för eller emot ett objekt, samt om kunskaper och attityder hänger samman. Detta ligger till grund för analysen av mitt material. I min metod valde jag att genomföra en enkät och fem gruppintervjuer varav en pilotintervju. Enkäten och intervjuerna har genomförts på två skolor i södra Skåne. De intervjuade eleverna valdes ut till intervju baserat på deras enkätsvar. Totalt 41 elever besvarade min enkät och 14 elever intervjuades. Alla intervjuerna har transkriberats och analyserats utifrån mina teorier. Resultatet visar att elever har väldigt liten kunskap om vad som biologiskt händer i kroppen när de utför fysisk aktivitet. Eleverna påvisar inte heller några kunskaper om hur fysisk aktivitet kan förbättra deras motorik eller skolprestation. Dock finns kunskaper kring hur koncentrationen kan påverkas då majoriteten av eleverna känner sig piggare och lugnare när de utövar fysisk aktivitet.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject Attityd
Attitude
Elever
Students
Årskurs 2
Year 2
Survey
Enkät
Fysisk aktivitet
Physical activities
Kroppen
Body
Koncentration
Concentration
Kunskap
Knowledge
Kunskapsteori
Knowledge theory
Motorik
Motor skills
Skolprestation
School performance
Intervju
Interview
Handle http://hdl.handle.net/2043/24827 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics