#ads - En kvantitativ studie om hur konsumenter upplever influencers trovärdighet vid reklam

DSpace Repository

#ads - En kvantitativ studie om hur konsumenter upplever influencers trovärdighet vid reklam

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title #ads - En kvantitativ studie om hur konsumenter upplever influencers trovärdighet vid reklam
Author Ericsson, Emy
Date 2018
English abstract
Companies need to find creative ways to reach out to their consumers and influencer marketing has become an increasingly popular tool for this purpose. Since influencers are building relationships with their followers, potential consumers, they can be perceived as trustworthy which gives the consumers confidence in the buying process. To be an influencer, a certain number of followers and likes are required. Those variables are used to measure businesses’ marketing efforts and are therefore important for the influencer to maintain. As consumers are exposed to more and more advertising, their source-critical approach becomes more important for them to not be unconsciously misled and manipulated. The purpose of this essay is to provide increased knowledge of how consumers perceive influencers' credibility in the case of advertising with collaborations between influencers and companies and if the number of followers affects their credibility. The purpose is also to see how the level of education of college students affects critical thinking, through their perception of influencers' credibility in advertising. This study was conducted with a quantitative method where the survey consisted of identical web and paper surveys. The surveys were based on Ohanian’s (1990) source credibility model where the three dimensions attractiveness, trustworthiness and expertise are used to measure an overall credibility. The surveys constituted a quasi-experiment design to examine how respondents evaluated the credibility of an influencer by exposing them to two identical profiles, but with different numbers of followers and likes. The conclusion showed that influencers with a higher number of followers are considered more credible than influencers with a lower number of followers. Furthermore, the study showed that respondents with a higher level of education considered influencers less sincere, skilled and trustworthy.
Swedish abstract
Företag behöver hitta kreativa sätt att nå ut till sina konsumenter och influencer marketing har blivit ett alltmer populärt verktyg för detta ändamål. Genom att influencers bygger upp relationer med sina följare, potentiella konsumenter, kan de upplevas som trovärdiga vilket inger förtroende i köpprocessen. För att vara en influencer krävs en viss följarskara där både antalet följare och gilla-markeringar används för mätning av företags marknadsföringsinsatser, därmed blir dessa variabler viktiga för influencern att upprätthålla. I och med att konsumenter exponeras för mer och mer reklam blir deras källkritiska förhållningssätt viktigare för att de inte ska bli omedvetet vilseledda och manipulerade. Uppsatsens syfte är att bidra med en ökad kunskap för hur konsumenter upplever influencers trovärdighet vid reklam i form av samarbeten med företag och om antalet följare påverkar deras trovärdighet. Syftet är även att se hur utbildningsnivån hos högskolestudenter påverkar ett kritiskt förhållningssätt, genom deras uppfattning av influencers trovärdighet vid reklam. Studien är genomförd med en kvantitativ metod där undersökningen utgjordes av identiska webb- och pappersenkäter. Enkäterna har baserats på Ohanians (1990) trovärdighetsmodell där faktorerna attraktivitet, trovärdighet och expertis används för att fastställa en total trovärdighet. Enkäterna utgjorde ett kvasi-experiment som undersökte hur respondenter upplevde en influencers trovärdighet vid exponering av två identiska profiler, men med olika antal följare och gilla-markeringar. Slutsatsen visade på att en influencer anses som mer trovärdig om denna har fler följare än en influencer som har färre följare, där faktorerna trovärdighet och expertis hade starkast samband. Konsumenter med högre utbildningsnivå anser influencers som mindre uppriktiga, skickliga och trovärdiga än konsumenter med lägre utbildningsnivå.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Instagram
influencer marketing
påverkare
trovärdighet
varumärkesambassadör
Handle http://hdl.handle.net/2043/24836 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics