Lärares uppfattningar av implementeringen av programmering i teknik

DSpace Repository

MUEP is closed for new submissions! Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions.

Lärares uppfattningar av implementeringen av programmering i teknik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärares uppfattningar av implementeringen av programmering i teknik
Author Nyhlén, Johanna ; Lindblad, Katja
Date 2018
Swedish abstract
I augusti 2018 blir det obligatoriskt att följa den reviderade läroplanen (Skolverket, 2017a) där programmering har implementerats i teknik. Frågan vi ställer oss är hur väl förberedda lärarna är att undervisa i programmering då det tidigare inte funnits med i Lgr 11 (Skolverket, 2017a). Studiens syfte är att undersöka tekniklärares uppfattningar av implementeringen av programmering i teknik samt hur de uppfattar att tillgången till fortbildning och material/programvara ser ut. Detta har undersökts genom en kvantitativ enkätundersökning som 55 tekniklärare deltog i, samt sex kvalitativa intervjuer. En fenomenografisk forskningsansats har inspirerat till studien. Genom en kvalitativ analys och kategorisering av enkätsvaren och intervjuerna har uppfattningarna kring fenomenet programmering i teknikämnet och tillgång till fortbildning samt material analyserats. Resultatet av den insamlade empirin visar att majoriteten av tekniklärarna och utvecklingsledarna ser positivt på att programmering införs i teknikämnet samt att tillgången till material/programvara är god. Tillgången till fortbildning uppges vara något mindre god än tillgången till material. Strax över hälften av lärarna uppgav att det blivit erbjudna fortbildning och färre än hälften svarade att de redan har gått någon fortbildning.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject enkäter
fortbildning i teknik
fenomenografi
intervjuer
lärare i teknik åk 4-6
uppfattningar
programmering
robotar
Handle http://hdl.handle.net/2043/24839 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics