Lärares uppfattningar av implementeringen av programmering i teknik

DSpace Repository

Lärares uppfattningar av implementeringen av programmering i teknik

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Nyhlén, Johanna
dc.contributor.author Lindblad, Katja
dc.date.accessioned 2018-04-09T13:39:54Z
dc.date.available 2018-04-09T13:39:54Z
dc.date.issued 2018 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/24839
dc.description I augusti 2018 blir det obligatoriskt att följa den reviderade läroplanen (Skolverket, 2017a) där programmering har implementerats i teknik. Frågan vi ställer oss är hur väl förberedda lärarna är att undervisa i programmering då det tidigare inte funnits med i Lgr 11 (Skolverket, 2017a). Studiens syfte är att undersöka tekniklärares uppfattningar av implementeringen av programmering i teknik samt hur de uppfattar att tillgången till fortbildning och material/programvara ser ut. Detta har undersökts genom en kvantitativ enkätundersökning som 55 tekniklärare deltog i, samt sex kvalitativa intervjuer. En fenomenografisk forskningsansats har inspirerat till studien. Genom en kvalitativ analys och kategorisering av enkätsvaren och intervjuerna har uppfattningarna kring fenomenet programmering i teknikämnet och tillgång till fortbildning samt material analyserats. Resultatet av den insamlade empirin visar att majoriteten av tekniklärarna och utvecklingsledarna ser positivt på att programmering införs i teknikämnet samt att tillgången till material/programvara är god. Tillgången till fortbildning uppges vara något mindre god än tillgången till material. Strax över hälften av lärarna uppgav att det blivit erbjudna fortbildning och färre än hälften svarade att de redan har gått någon fortbildning. en_US
dc.format.extent 56 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject enkäter en_US
dc.subject fortbildning i teknik en_US
dc.subject fenomenografi en_US
dc.subject intervjuer en_US
dc.subject lärare i teknik åk 4-6 en_US
dc.subject uppfattningar en_US
dc.subject programmering en_US
dc.subject robotar en_US
dc.title Lärares uppfattningar av implementeringen av programmering i teknik en_US
dc.title.alternative Teachers’ Perceptions of the Implementation of Programming in the Technology subject en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok Technology en_US
dc.contributor.examiner Rehn, Agneta
dc.contributor.supervisor Davidsson, Eva
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Grundlärarutbildning inr. åk 4-6
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics