Jag trivs här - tror jag

DSpace Repository

Jag trivs här - tror jag

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Jag trivs här - tror jag
Author Larsson, Alla
Date 2006
English abstract
Geriatric care is an important part of the welfare system and in focus for the community debate. Relevant issues are the quality of the care, access to care, economical means as well as care in the future with all its aspects. Work conditions are considered to be more stressing than other professions. The purpose of this study is to investigate and analyze crucial factors for the motivation and work satisfaction in a stressing work with elderly and whether the employees are motivated by these. Based on this purpose, the following questions were raised: How does motivation and work satisfaction for employees in geriatric care look like? Which factors have a connection to motivation and work satisfaction for employees in geriatric care? Are there any differences between employees in municipal and private sectors? I use a quantitative method, based on questionnaire to acquire a general picture of the factors for motivation and work satisfaction. I employ Maslow´s Hierarchy of Needs and Alderfer´s ERG-theory in my study. The result of my study reveals that the general work motivation within geriatric care is on a medial level. The employees do not sense any general dissatisfaction with the situation but the employers should increase focus on physical and psychosocial work environment, schedules and relaxation as well as rewards. A pleasant atmosphere and comfort between colleagues are factors, which are connected with work motivation and satisfaction.
Swedish abstract
Äldreomsorgen är en viktig del av välfärdssystemet och är i fokus för samhällsdebatten. De frågor som är aktuella handlar om vårdkvalitén, tillgång till vård och omsorg, ekonomiska medel samt vård i framtiden med allt det innebär. Arbetsvillkoren inom vården anses vara mer påfrestande än inom andra sektorer av arbetslivet. Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera vad som är viktigt för motivationen och arbetstillfredsställelsen i ett påfrestande arbete med äldre och huruvida de anställda motiveras av dessa faktorer. Utifrån syftet formulerades följande frågeställningar: Hur ser arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse hos anställda inom äldrevården ut? Vilka faktorer har samband med motivation och arbetstillfreds-ställelse hos personal inom äldrevården? Finns det skillnader mellan anställda i privat respektive kommunal regi? För att få en generell bild av arbetsmotivationsfaktorer och arbetstillfredsställelse inom äldrevården valdes som forskningsstrategi med en kvantitativ metod, baserad på en enkätundersökning. Jag utgår i min studie från Maslows behovspyramid och Alderfers ERG- teori. Enligt resultatet i min studie ligger arbetsmotivation generellt inom äldrevården på medelmåttlig nivå. Personalen känner inte direkt arbetsmissnöje och vantrivsel med sin situation, men arbetsgivare bör fokusera mer på fysisk och psykosocial arbetsmiljö, schema och återhämtning samt belöningar. En god stämning på arbetsplatsen, med trivsel med arbetskamraterna, är i den här undersökningen faktorer som har samband med arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Arbetsmotivation
behovspyramyd
äldreomsorg
Handle http://hdl.handle.net/2043/2484 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics