Grundläggning av en tung anläggningskonstruktion

DSpace Repository

Grundläggning av en tung anläggningskonstruktion

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Grundläggning av en tung anläggningskonstruktion
Author Salihu, Arlind ; Dedic, Aldin
Date 2015
English abstract
To secure the soil under the embankment a foundation method is necessary. It’s therefore necessary to stabilize the different deformations in the ground. Via the consulting company Reinertsen Sverige AB our thesis has been implemented with the support of our external supervisor Lars Johansson. The vital methods which have been analyzed are pile embankment, stabilization with the lime/cement piling method, lightweight filling materials and mass distribution method. Afterward the chosen method has been dimensioned. The soil structure in our project comprises of clay and a transitional layer of silt. Clay which is the major part of our soil amount is a very settlement sensitive soil type, which can lead to great settlements. The completed settlement calculations shows that the embankment would settle approximately 1,6 meters which is not acceptable. This is going to lead that a foundation method is a must. A program called PLAXIS 2D has been used for stability calculations. The program has been used in purpose to see how great the deformations would become, also to get an overview over the most unstable sliding surface which occurs during breach. The dimensioning for the chosen method is performed by this program. Due to the circumstances of the project it is not possible to use the method whit mass distribution or lightweight filling. The two remaining methods are pile embankment and stabilization with lime/cement piling, since the costs for pile embankment are too high, will this method not be used. Thereafter have two different dimensions for lime/cement piling thoroughly been analyzed in PLAXIS 2D for the purpose to see the differences in settlements and deformations. The two dimensions are later discussed to see which is more suitable as well as cost-effective in our case.
Swedish abstract
Säkring av jorden vid en tung anläggningskonstruktion som i vårt fall är en vall måste uppföras för att stabilisera de olika deformationerna i jorden. På grund av projektets förutsättningar har det varit en avgörande betydelse vid val av säkring. Via konsultfirman Reinertsen Sverige AB har vårt arbete kunnat genomföras med stöd av vår externa handledare Lars Johansson. De avgörande metoderna som har valts fram för säkring av en tung anläggningskonstruktion har varit bankpålning, KC-pelare, massutskiftning samt lättfyllning. Metoderna har analyserats och därefter har en dimensionering av den utvalda grundläggningen utförts. Jordlagerföljden i vårt projekt består av lera med ett mellanliggande inslag av silt. Lera som är den största andelen jord i vårt fall är en väldigt sättningskänslig jordtyp som kan medföra att stora sättningar uppstår. De utförda sättningsberäkningarna visade att skyddsvallen skulle sätta sig ungefär 1,6 meter, vilket är oacceptabelt. Detta kommer medföra att en grundläggning måste tillämpas. Även programmet PLAXIS 2D har använts för att se hur pass stor deformationerna blir samt att för att få en överblick vart den mest ostabila glidytan inträffar vid brott. Dimensioneringen för den utvalda grundläggningsmetoden utfördes av PLAXIS 2D. På grund av projektets förutsättningar är det inte möjligt att använda sig av massutskiftning eller lättfyllning. De två metoderna som återstår är bankpålning och KC-pelare, men på grund av att kostnaderna för bankpålning blir för höga bortfaller även denna metod. Därefter analyseras två olika dimensioneringar av KC-Pelare mer noggrant i programmet PLAXIS 2D för att se skillnaderna i sättningar och deformationer. Dessa två dimensioneringar diskuteras sedan vidare för att se vad som blir mest tillämpbart och mest lönsamt i vårt fall.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/24847 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics