Beröring i omvårdnadsarbete ur ett sjuksköterskeperspektiv

DSpace Repository

Beröring i omvårdnadsarbete ur ett sjuksköterskeperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Beröring i omvårdnadsarbete ur ett sjuksköterskeperspektiv
Author Köhler, Sara
Date 2018
English abstract
Background: Touch is central in nursing and the nurse touches the patient’s body to perform bodywork. Few studies have been made exploring nurses’ perceptions of touching the patient’s body. Touch can have many functions, it can be used as nurturant, comforting, diagnostic, social purposes and protective. It can also reduce the patient’s anxiety and increase the patient’s self-esteem. Touch can be necessary, the kind of touch the nurse uses to perform a task, or non-necessary, the kind of touch the nurses uses to express empathy, attention or to reassure the patient. Aim: To illuminate the nurse’s perceptions of touch, factors that affected the perception and strategies for touching the patient’s body. Method: A systematic literature review including eleven scientific articles based on empirical studies with a qualitative design. Result: Nurse’s perceived touch to be a natural part of nursing but could experience feelings such as embarrassment and discomfort when they performed bodywork that required the nurses to touch intimate parts of the patient’s body. Other feelings were fear and concern that the touch could be misinterpreted by the patient. The nurse’s experience, the nurse’s mood, the patient’s behavior, the relationship between the nurse and the patient, the association with sex or sexuality, which part of the patient’s body that were being touched and the daily context affected the nurse’s perception of touch. The nurses evolved different strategies to manage to touch the patients body. It could be to communicate with the patient or to seek help or support from colleagues whilst other strategies could be avoiding strategies such as focusing on other things than the touch or minimizing the use of touch or entirely avoiding to touch the patient. Conclusion: Further research that explores nurse’s perception of touch could possibly contribute to broaden the knowledge of the nurses perceptions of touch and conclusions could maybe be made of why or why not nurses perceive touch as something positive in nursing.
Swedish abstract
Bakgrund: Beröring är centralt i omvårdnadsarbetet och sjuksköterskan använder sig av beröring av patientens kropp för att utföra omvårdnad. Trots detta är få studier gjorda som belyser sjuksköterskans upplevelser av beröring av patientens kropp. Beröring kan ha många funktioner och till exempel verka vårdande, tröstande, diagnostiskt, socialt och skyddande. Vidare kan beröring av patienten även ha flera positiva effekter som att minska ångestnivån hos patienten och öka patientens självkänsla. Beröring kan vara uppgiftsorienterad, dvs. den beröring som sjuksköterskan använder för att utföra en omvårdnadsuppgift, eller icke uppgiftsorienterad, den typ av beröring som sjuksköterskan använder för att uttrycka till exempel empati, omsorg eller för att trösta patienten. Syfte: att belysa sjuksköterskans upplevelse av beröring, vilka faktorer som påverkade sjuksköterskans upplevelse samt sjuksköterskans strategier för beröring av patientens kropp. Metod: En systematisk litteraturstudie med elva vetenskapliga artiklar som byggde på empiriska studier med kvalitativ ansats. Resultat: Sjuksköterskor upplevde beröring som en naturlig del av arbetet men kunde uppleva känslor som genans och obehag i samband med omvårdnad som krävde att de rörde vid intima delar av patientens kropp. Andra känslor i samband med beröring var rädsla och oro för att beröringen kunde missuppfattas av patienten. Sjuksköterskans erfarenhet, sjuksköterskans mående, patientens beteende, sjuksköterskans relation till patienten, associationen med sex eller sexualitet, vilken del av patientens kropp som sjuksköterskan rörde vid och den dagliga kontexten påverkade sjuksköterskans upplevelse av beröring. Resultatet visade även att sjuksköterskor utvecklade olika strategier för att hantera beröringen av patientens kropp. Det kunde vara att kommunicera med patienten eller söka stöd hos eller hjälp av kollegor medan andra strategier var undvikande strategier såsom att sjuksköterskan fokuserade på annat än beröringen, minimerade beröringen eller helt undvek beröringen. Konklusion: Fler empiriska studier som belyser sjuksköterskans upplevelser av beröring skulle möjligen kunna bidra till att bredda kunskapen om sjuksköterskans upplevelse av beröring och slutsatser skulle eventuellt kunna dras om varför eller varför inte sjuksköterskor upplever beröring som något positivt i omvårdnadsarbetet.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Sjuksköterska
Upplevelser
Omvårdnad
Beröring
Patientens kropp
Handle http://hdl.handle.net/2043/24887 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics