Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i årskurs 1

DSpace Repository

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i årskurs 1

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i årskurs 1
Author Richter, Emelie ; Blagic, Ivana
Date 2018
Swedish abstract
Syftet med undersökningen är att beskriva och analysera undervisning i årskurs 1 utifrån en teori om språk- och kunskapsutveckling. Vår frågeställning är därmed: Hur kan lärare i två språkligt heterogena ettor bedriva en gynnsam språk- och kunskapsutvecklande undervisning? Vår kvalitativa forskningsstudie vilar på teorin om språk- och kunskapsutvecklande undervisning så som den beskrivs i Hajer & Meestringa (2014). Teorin har rötter i Vygotskijs sociokulturella syn på lärande och har vidareutvecklats av studier inom kunskapsfältet andraspråksinlärning och utveckling. Metoderna vi har använt är semistrukturerade intervjuer och ostrukturerade observationer. Resultatet visar att på de studerade lektionerna förekom muntlig interaktion, mycket kontextuellt stöd och att eleverna fick olika typer av stöttning. En slutsats vi drar av detta resultat är att dessa arbetssätt kan ha bidragit till att de flesta eleverna i de två studerade klasser har bara på en termin lärt sig skriva och läsa, vilket lärarna uppger i intervjuer. Ytterligare en slutsats är att lärare bör redan i årskurs 1 planera meningsfulla läraktiviteter med fokus på utveckling av både språk och kunskaper.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Andraspråkselever
Interaktion
Kontext
Språk- och kunskapsutveckling
Stöttning
Handle http://hdl.handle.net/2043/24935 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics