Läs- och skrivinlärning i grundskolan och särskolan - Likheter och skillnader

DSpace Repository

Läs- och skrivinlärning i grundskolan och särskolan - Likheter och skillnader

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läs- och skrivinlärning i grundskolan och särskolan - Likheter och skillnader
Author Jönsson, Marie ; Chourbagi, Zouhaira Margita
Date 2006
Swedish abstract
Chourbagi, Zouhaira. & Jönsson, Marie. (2006). Läs- och skrivinlärning i grundskolan och särskolan - Likheter och skillnader. (Reading and Writing Skills in the Primary and Special Schools, Simularities and Differences). Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, Lärarutbildningen, Malmö högskola Syftet med vårt arbete är att ur ett specialpedagogiskt perspektiv lyfta fram metoder för läs- och skrivundervisning som används i grundskolans första årskurser samt i särskolan. Vi frågar oss vilka metoder som är aktuella, vilka metodiska likheter och skillnader som kan iakttas mellan grundskolans och särskolans undervisning samt vilken den specialpedagogiska rollen är i den första läs- och skrivinlärningen. Studien är en kvalitativ undersökning som bygger på halvstrukturerade intervjuer av tio yrkesverksamma lärare och specialpedagoger, fem lärare från grundskolans årskurs två och fem specialpedagoger från särskolan. Intervjuerna redovisas genom meningskoncentrering. Resultatet visar att LTG-metoden och den Nya Zeeländska metoden; ”Att läsa och skriva tillsammans” är vanliga metoder att utgå ifrån i grundskolan. I särskolan används LTG-metoden och Wittingmetoden, samtidigt som ordbildsmetoder är viktiga. Båda skolformerna understryker vikten av noggrannhet, struktur och en långsam inlärningstakt. Man vill skapa engagemang för att väcka läslust och skrivintresse. De huvudsakliga skillnaderna handlar om arbetsorganisationen kring lärandet, där man inom särskolan arbetar mer individualiserat. Det är specialpedagoger som arbetar med särskoleelevernas läs- och skrivinlärning. För grundskolans elever i behov av särskilt stöd vid läs- och skrivinlärning, visar det sig inte självklart med direkt riktade specialpedagogiska insatser, trots att man tidigt identifierar vilka elever som är i behov av detta.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject grundskolan
läs- och skrivinlärningsmetoder
läs- och skrivsvårigheter
pedagogiska åtgärder
särskolan
Handle http://hdl.handle.net/2043/2499 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics