Formativ bedömning och återkoppling ur ett lärarperspektiv i svenskämnet

DSpace Repository

Formativ bedömning och återkoppling ur ett lärarperspektiv i svenskämnet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Formativ bedömning och återkoppling ur ett lärarperspektiv i svenskämnet
Author Muradi, Yasmin ; El-Agha, Maysa
Date 2018
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur lärare arbetar med formativ bedömning i svenskämnet, samt hur skriftlig återkoppling påverkar elevers skrivande. Trots att forskningen lyfter upp olika aspekter på hur formativ bedömning främjar lärandet så upplever vi att det fortfarande saknas kunskap om detta arbetssätt i svenska skolan. Vår studie grundar sig på det sociokulturella perspektivet. Tidigare forskning visar att formativ bedömning synliggör elevens kunskap under arbetets gång samt hur rätt återkoppling kan utveckla elevens prestationer. Det empiriska materialet består av lärarintervjuer och elevtexter. Genom intervjuerna framkommer det hur lärarna har skapat ett klassrumsklimat där formativ bedömning ses som en naturlig del i undervisningen. Resultatet visar att det formativa arbetet följer Dylan Wiliams fem nyckelstrategier. Strategierna används på olika sätt och olika mycket i klassrummet men samtliga intervjuade lärare anser att dessa har en positiv påverkan på elevers lärande. Elevtexterna med skriftlig återkoppling analyserades med hjälp av Texttriangeln och resultatet visar att eleverna förbättrar sina texter utifrån lärarens kommentarer.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject Bedömning
Formativ bedömning
Lärande
Skrivprocess
Skriftlig respons
Elevtexter
Återkoppling
Handle http://hdl.handle.net/2043/25006 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics