Hållbarhetsdilemman och platsbaserat arbete i förskolelärarutbildningen : Spänning i synen på ’det avancerade’ naturvetenskapliga kunskapsinnehållet och samhällsdimensioner i hållbarhetsarbetet med förskolebarn.

DSpace Repository

Hållbarhetsdilemman och platsbaserat arbete i förskolelärarutbildningen : Spänning i synen på ’det avancerade’ naturvetenskapliga kunskapsinnehållet och samhällsdimensioner i hållbarhetsarbetet med förskolebarn.

Details

Overview of item record
Publication Conference other
Title Hållbarhetsdilemman och platsbaserat arbete i förskolelärarutbildningen : Spänning i synen på ’det avancerade’ naturvetenskapliga kunskapsinnehållet och samhällsdimensioner i hållbarhetsarbetet med förskolebarn.
Author Nordén, Birgitta
Date 2017
Swedish abstract
Beträffande förskola och yngre barns introduktion till hållbarhetsfrågor har det argumenterats att de tidiga åren har stor betydelse för barnets syn på sig själv och på sin plats i världen. De tidiga åren är också viktiga för barnets relation till andra livsformer. Samtidigt är det inte helt oproblematiskt att introducera högkomplexa hållbarhetsfrågor i förskolan, eftersom denna syftar att stärka barnets utveckling och socialisering genom lek-baserad pedagogik. Ytterligare problem är att naturvetenskaplig kunskap förmedlas genom lärare som inte själva har en stark utbildning inom naturvetenskaper. En möjlig ansats för att undvika några av dessa risker är att arbeta praktiskt med lokala frågeställningar, och därigenom koppla reflektioner till lärarstudenternas erfarenheter. Relaterade till plats har identifierats som väsentlig i engagemang för hållbarhet samtidigt som det är viktigt att knyta till förståelse av globala samband Avgörande för utsträckningen i vilken lärarutbildningar skapar utrymme för lärarstudenter att utveckla kompetens i utbildning mot hållbarhet är även: kopplingar till forskningsmiljöer som fokuserar hållbarhetsfrågor; möjligheter att arbeta på tvärs över samhälls- och naturvetenskaper; handlingsorienterad kunskap. Här presenteras en uppgift som gavs till studenter på förskolelärarprogrammet inom kursen "Barndom och lärande: Naturvetenskap och teknik" (15 hp på grundnivå) som ingår i förskollärarexamen. I kursen integreras ämnes- och ämnesdidaktiska studier med (3 hp) studier inom utbildningsvetenskaplig kärna (VT15). Cirka 240 studenter läser kursen varje år. I denna empiriska forskningsstudie deltog 40 studenter. Analys görs genom fenomengrafisk ansats (Marton & Booth, 2000) och kontextuell analys (Svensson, 2009). Uppgiften handlade om hållbar utveckling och intressekonflikter. Studenterna skulle utifrån en plats i närområdet med hjälp av omgivningen gestalta och problematisera en intressekonflikt kring hållbarhet. Syftet var att utmana studenternas tänkande kring hållbarhetsperspektiv, eftersom värderingar av vad som ses som hållbart kan bero på vilket perspektiv som antas, och för vem det skall vara hållbart. Studenterna skulle också fråga sig vilka prioriteringar och bortprioriteringar vi kan bli tvungna att göra för att fatta beslut som på sikt kan ge ett mer hållbart sätt att leva för människa och miljö. Diskussion och problematisering var i fokus i uppgiften. Genom att studenterna kunde välja vilken intressekonflikt de ville arbeta med, hade de möjlighet att relatera till frågeställningar som de själva hade kunskap om. Övningen var placerad i en utomhusmiljö, vilket gjorde att syftningar och de naturvetenskapliga implikationerna blev konkreta och mer entydiga än om de hade enbart representerats verbalt. Flera element i uppgiftsupplägget skulle kunna användas för andra kurser för hållbarhet.
Conference
NoFa 6 Conference 2017 (30 May 2017 : University of Southern Denmark, Odense, Denmark)
Link https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/institutter/ikv/konferencer+og+seminarer/2017+-+nofa6/abstracts+web+small.pdf .Icon
Language swe (iso)
Subject förskolelärarprogrammet
gestalta och problematisera hållbarhet
intressekonflikt kring hållbarhet
utomhusmiljö
naturvetenskap
empirisk forskning
Barndom och lärande
Naturvetenskap och teknik
koppla reflektioner till lärarstudenternas erfarenheter
högkomplexa hållbarhetsfrågor
förskola
introducera hållbarhet i förskolan
lek-baserad pedagogik
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/25013 Permalink to this page
Link https://www.sdu.dk/en/nofa6... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics