Historiemedvetenhet och den svenska neutralitetspolitiken under andra världskriget i läromedel

DSpace Repository

Historiemedvetenhet och den svenska neutralitetspolitiken under andra världskriget i läromedel

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Historiemedvetenhet och den svenska neutralitetspolitiken under andra världskriget i läromedel
Author Markovic, Meri ; Warnholtz, Anna
Date 2006
English abstract
Abstract This paper is a study about Swedish neutrality politics during Second World War, through a minor event that took place mostly the year of 1943 called permittentraffic or permittenagrement. Our meaning with this paper is that this minor event had and has a significant impact on history and for history consciousness, in a widely meaning that includes an important identification on an individual and also society level, today and in the future, as science shows. The choice of history event is based on our attempt to show the important connection between educational literature and the history consciousness as our work reveals. With this study, we together with science on the area of history consciousness, points out the differences in matter of what and how the history we study is represented or not, in the educational literature this paper and it’s result is based on. Keywords: neutrality politics, Second World War, permittentraffic, permittenagrement, history consciousness
Swedish abstract
Sammanfattning Vi har gjort en undersökning i hur läromedel från 1960- och 1990-talet har tagit upp och skildrat en specifik historisk händelse. Valet av händelse för vår undersökning blev neutralitetspolitiken som fördes i Sverige under andra världskriget. Vi har valt att delvis se närmare på permittenavtalet mellan Sverige och Tyskland, detta eftersom avtalet hade och har viktig betydelse för den svenska neutralitetspolitikens historia. Utifrån denna specifika historietilldragelse, har vi studerat hur läroböcker förmedlar historien och om läroböckerna syftar till ett historiemedvetande. Vi har undersökt om boken på något vis problematiserar händelsen i olika tidsperspektiv då - nu - framtid och om händelsen synliggörs utifrån olika aktörers synvinklar. Böckernas innehåll har vi kopplat till vad de rådande läroplanerna föreskriver. Med utgångspunkt därav kan vi påvisa ett skiftande resultat i avseende på hur och vad som fokus läggs på, vilket leder fram till påvisbara tendenser. Forskningen inom det område vi undersöker har visat, att det är viktigt att läromedel granskas och ifrågasätts, eftersom de har stor relevans för vilken kunskap skolungdomar tillgodogör sig. Läroböckerna har betydelse för historieundervisningen i stort men även för möjligheten till utveckling av en historiskmedvetenhet hos den enskilde eleven. Forskningen visar vidare, att läromedel har sin givna och markerade betydelse för den historiska identiteten för skolungdom inom historieundervisningen. Det är till betydande stöd för lärare inom historieundervisningen och ligger i stort också till grund för en vinst i en vidare mening utanför skolämnet historia. Sökord: neutralitetspolitiken, andra världskriget, permittentrafiken, permittenavtalet, historiemedvetenhet
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject neutralitetspolitiken
andra världskriget
permittenavtalet
historiemedvetenhet
permittentrafiken
Handle http://hdl.handle.net/2043/2509 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics