Bemötande - pedagogens redskap att styra problembeteenden i vardagen

DSpace Repository

Bemötande - pedagogens redskap att styra problembeteenden i vardagen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bemötande - pedagogens redskap att styra problembeteenden i vardagen
Author Kihlberg, Elisabet
Date 2006
English abstract
Treatment - the teacher´s everyday tool to control problem behaviors
Swedish abstract
Malmö högskola Lärarutbildningen Skolutveckling och ledarskap Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning Vårterminen 2006-05-06 Kihlberg, Elisabet. (2006). Bemötande – pedagogens redskap att styra problembeteenden i vardagen. (Treatment – the teacher’s everyday tool to control problem behaviour.) Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Syftet med mitt arbete var att undersöka pedagogers, år F – 3, medvetenhet om betydelsen av deras egna bemötande, för hur barn med problembeteenden fungerar i klassrum och fritidshem. Jag har arbetat utifrån fem frågeställningar som berört betydelsen av personlig utveckling för att utöva ett professionellt arbete, betydelsen av pedagogens egna medvetenhet om sitt bemötande av barn och vilka konsekvenser ett icke medvetet bemötande kan få för både barn, pedagog, arbetslag och barngrupp. Vidare har jag ställt mig frågan hur pedagoger kan bli medvetna om sitt bemötande och vilken betydelse pedagogens engagemang har i sin yrkesroll för bemötande av barn. I teoridelen har jag försökt ge en inblick i Bronnfenbrenners utvecklingsekologiska modell för synen på barns utveckling i ett helhetsperspektiv. Litteraturgenomgången beskiver en kort historisk tillbakablick på hur samhällets syn speglats i bemötandet av barn i skolan genom tiden. Litteraturkapitlet i övrigt fokuserar på pedagogers bemötande av barn. Med hjälp av enkät har jag genomfört en undersökning utifrån mitt syfte. Sammanfattningsvis visar min undersökning att inom mitt urval förefaller pedagoger vara medvetna om sin egen betydelse för barns utveckling, dock finns utrymme för att öka pedagogers medvetenhet om att även deras yrkesroll påverkas av deras privatliv, vilken jag menar färgar deras dagsform. Nyckelord: Bemötande, Förhållningssätt Elisabet Kihlberg Björkgatan 4 234 31 Lomma Handledare: Sten-Sture Olofsson Examinator: Elsa Foisack
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Bemötande
Förhållningssätt
Handle http://hdl.handle.net/2043/2516 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics