Grundsärskoleelevers integrering i grundskolan

DSpace Repository

Grundsärskoleelevers integrering i grundskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Grundsärskoleelevers integrering i grundskolan
Author Jönsson, Bengt ; Andersson, Irja
Date 2006
English abstract
Andersson, Irja. & Jönsson, Bengt. (2006) Grundsärskoleelevers integrering i grundskolan - Möjligheter och hinder. (Inclusion of students with learning disabilities in the compulsory school – possibilities and obstacles). Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Syftet med arbetet är att undersöka vilka möjligheter respektive hinder som finns när det gäller grundsärskoleelevers integrering i grundskolan samt belysa vikten av ett bra samarbete mellan de båda skolformerna som grund för en lyckad integrering. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning kring de här frågeställningarna samt visar läsaren på vikten av de båda skolformerna ska närma sig varandra. Med hjälp av intervjuer ville vi undersöka vilka möjligheter och hinder som styr grundsärskoleelevers integrering i grundskolan. Intervjuerna genomfördes i två skilda kommuner på fyra olika skolor för att upptäcka eventuella likheter och skillnader. Vi fick både förväntade och förvånande svar men anser att våra frågeställningar besvarades. Ingen skola är den andra lik och det är uppenbart att varje skola måste utveckla integreringsarbetet utifrån sina egna unika förutsättningar. Sammanfattningsvis pekar resultaten på att en rad olika möjligheter och hinder styr integreringen och samarbetet mellan de båda skolformerna. Olika skolor har olika förutsättningar att genomföra ett integreringsarbete. Utifrån våra resultat var det möjligt för oss att utarbeta ett förslag till underlag till en handlingsplan vid grundsärskolelevers integrering i grundskolan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject En skola för alla
grundsärskola
grundskola
integrering
Handle http://hdl.handle.net/2043/2517 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics