Elevers syn på historia och historieämnet

DSpace Repository

Elevers syn på historia och historieämnet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers syn på historia och historieämnet
Author Andersson, Daniel ; Svensson, Mikael
Date 2018
Swedish abstract
Vad historieämnet är kan vara självklart för oss lärare som ständigt arbetar med ämnesplanerna och dess formuleringar. Elever som undervisas i Gy11 är förmodligen inte lika insatta i vad ämnet är och hur det skall arbetas med enligt ämnesplanerna. Vi ställde frågan hur elever ser på historieämnet och hur de definierar detta. Stämmer deras bild av ämnet överens med vad ämnesplanen säger? Upplever de någon skillnad i undervisningen på grundskolan till deras undervisning på gymnasiet? Vi valde att genomföra fokusgruppsintervjuer med två elevgrupper vid en skola. Vi arbetade kvalitativt med det insamlade materialet och analyserade detta med hjälp av kodning. De valda teoretiska perspektiven använde vi vid både utformandet av intervjufrågor, analyskoder, tolkning- och analysverktyg. Båda grupperna hade en liknande syn på historia och historieämnet även om det fanns klara skillnader i vad de ansåg vara centralt. Stoffkunskap värderades lågt medan verktyg som historiebruk, perspektiv och källkritik värderades högt. De båda grupperna visade tydligt på en grundförståelse för vad historieämnet innebär.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Elever
Fokusgrupper
Förmågor
Gy11
Historia
Historiemedvetande
styrdokument
ämnesplan
Handle http://hdl.handle.net/2043/25171 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics