Ungdomar och identitet i skolan

DSpace Repository

Ungdomar och identitet i skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ungdomar och identitet i skolan
Author Holmberg, Björn ; Nilsson, Joakim
Date 2006-06-16
Swedish abstract
I vår studie avser vi söka svar på vilken roll skolan spelar som socialt rum för ungdomars identitets- och meningsskapande. Det är en sociologisk studie där vi mer precist belyser den betydelse olika platser i skolan har för eleverna. Vi studerar även hur elever umgås, vilka man rör sig med och varför. Studien har ett betonat vardagsperspektiv, där vi vill studera vanliga ungdomar i sin vardag i skolan. Som analysinstrument använder vi oss av den franske sociologen Michel Maffesolis teori om neo-stammar. Genom framförallt samtalsintervjuer, men också genom observationer som komplement, plockade vi fram det material som kom att ligga till grund för vår analys och våra slutsatser. Vi kan konstatera att våra skolungdomars umgänge är dynamiskt och flexibelt. Det är genom viljan att vara tillsammans som det uppstår en gemensam identitet snarare än att de gör aktiva och reflexiva val. Vidare spelar platser som delas av andra en stor roll i deras uppfattning om sig själva.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject identitetsskapande
meningsskapande
skolungdomar
sociala rum
Handle http://hdl.handle.net/2043/2519 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics