Systematiska fel och fallgropar vid värdering av kommersiella fastigheter

DSpace Repository

Systematiska fel och fallgropar vid värdering av kommersiella fastigheter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Systematiska fel och fallgropar vid värdering av kommersiella fastigheter
Author Lyngö, Oskar ; Lindström, Philip
Date 2018
English abstract
The purpose of the study is to show the property appraiser's problems and the potential risk areas that the valuer encounters in the valuation process. The essay has also investigated what the industry wants to change in the market for valuation of commercial real estate. All property valuer’s are subjected to "pitfalls" during a valuation process. The essay gives us the answer to why they exist and focuses on the problem of the balance of power between the valuer and the client, information asymmetry and the impact of long-term relationships on the valuer's independent position. In order to gain a deeper understanding of the valuer's work and thoughts on the valuation industry, qualitative interviews have been conducted with six representatives from selected companies. Respondents have been selected with regard to age, sex, education, position and number of years in the industry. The information obtained from the interviews has received support mainly from decision theory and behavioral finance. Other theoretical areas that have been used in the essay is "the economic man" and studies on post-secondary education at universities. With the help of the respondents' knowledge of the valuation industry and the relevant theory, the main question and problem of the essay has been investigated. There are conditions in a property valuer's work that sometimes makes it difficult to properly estimate the value of a commercial real estate or causes the appraiser to unintentionally giving flawed valuations. Market participants in the valuation market have flagged that increased oversight of authorized valuer’s' work would create a more fair industry. Measures for the systematic errors and pitfalls that emerged during the work with the essay are mainly about how to change and improve the relationship between the client and the valuer.
Swedish abstract
Syftet med studien är att kartlägga fastighetsvärderarens problematik och de potentiella riskområden värderaren stöter på i sin värderingsprocess. Uppsatsen har även undersökt vad branschen vill se för förändringar på marknaden för värdering av kommersiella fastigheter. Alla fastighetsvärderare utsätts för ”fallgropar” under en värderingsprocess. Uppsatsen svarar på varför dessa problem finns och visar bland annat på problematiken kring maktbalansen mellan värderare och beställare, informationsassymetri och långsiktiga relationers inverkan på värderarens oberoende ställning. För att få en djupare förståelse för värderarens arbete och tankar kring värderingsbranschen har kvalitativa intervjuer genomförts med sex representanter från utvalda företag. Respondenterna har valts med hänsyn till ålder, kön, utbildning och antal år inom branschen. Den information som framkommit från intervjuerna har främst fått stöd av beslutsteori och finansiell beteendevetenskap, även kallad behavioural finance. Annan teoretisk grund för uppsatsen har lagts med hjälp av ”the economic man” och studier gällande eftergymnasiala utbildningar vid universitet. Med hjälp av respondenternas kunskap om värderingsbranschen och den berörda teorin har frågeställningen studerats och utretts. Det finns skeva förutsättningar i en fastighetsvärderares arbete som gör att denne medvetet eller omedvetet kan ge felaktiga värdeutlåtanden. Aktörer i värderingsbranschen har flaggat för att en ökad kontroll av auktoriserade värderares arbete skulle skapa en mer rättvis bransch. Åtgärder för de systematiska fel och fallgropar som framkommit under arbetet med uppsatsen handlar främst om hur relationen mellan beställare och värderare skall förändras och förbättras.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Pages 50
Language swe (iso)
Subject property valuation
behavioural finance
behavioural economics
fastighetsvärdering
beteendeekonomi
Handle http://hdl.handle.net/2043/25216 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics