Detaljplaneprocessens hinder i Malmö stad - Ur byggherrens synvinkel

DSpace Repository

Detaljplaneprocessens hinder i Malmö stad - Ur byggherrens synvinkel

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Svensson, Isabelle
dc.contributor.author Salivonik, Viktoria
dc.date.accessioned 2018-06-13T11:26:01Z
dc.date.available 2018-06-13T11:26:01Z
dc.date.issued 2018 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/25217
dc.description Sammanfattning Titel: Detaljplaneprocessens hinder i Malmö stad – ur byggherrens synvinkel Ämne, kurs: Fastighetsvetenskap, Kandidatuppsats 15 hp
 Författare: Isabelle Svensson & Viktoria Salivonik
 Handledare: Peter Karpestam Nyckelord: Detaljplaneprocessen, byggherre, planprocessen, bostadsbyggande Detta examensarbete handlar om hinder som uppstår i samband med detaljplaneprocessen i Malmö stad. Syftet är att se vilka hinder som byggherrar i Malmö upplever gällande bostadsbyggande. För att besvara vårt syfte har vi intervjuat ett flertal verksamma byggherrar i Malmö ur en kvalitativ metod då vi vill jämföra byggherrarnas egna erfarenheter med vad som tidigare tagits fram som hinder genom forskning. Malmö är en stad som under kort tid har utvecklats från industristad till blandbebyggelse. I detta arbete undersöker vi därför om de verksamma byggherrarna i Malmö upplever samma svårigheter och hinder som uppmärksammats genom tidigare forskning. Detaljplaneprocessen har under många år fått mycket kritik och anses vara en stor del till varför det inte byggs fler bostäder. I rapporten tar vi upp andra hinder som skapas genom detaljplanen, och varför dessa hinder är ett problem. Den slutsats som kan utläsas av vår empiri och analys är att många byggherrar står inför samma problem, då detaljplanen gör byggandet väldigt styrt och ibland svårjobbat. För att lösa de hinder som uppstår har det under studiens gång blivit tydligt att man måste möta människor med rätt kompetens och vilja. De förändringar inom detaljplaneprocessen, som våra respondenter önskar, ligger mestadels på politisk nivå och är därför svårt att förändra inom den närmsta tiden. Skillnader i erfarenheter och kompetens avgör hur man kommer fram till lösningar för de olika hindren som uppstår. Vår slutsats visar även att konjunkturen har stor påverkan på marknaden där konkurrens och priser kan skilja stort beroende på om det är hög- eller lågkonjunktur. I slutet av examensarbetet finns en slutsats om resultatet från teori och empiri. Utifrån en jämförelse av detta drar vi sedan våra slutsatser. en_US
dc.description.abstract Abstract Title: The detail process difficulties in Malmö - From the developers view Subject, Course: Real Estate Science, Bachelor Thesis 15 credits
 Authors: Isabelle Svensson & Viktoria Salivonik
 Supervisor: Peter Karpestam Keywords: Detail process, developer, planning process, housing construction This examination project is about obstacles that arise in connection with the detailed planning process in Malmö city. The purpose is to see what obstacles building-constructors in Malmö experience regarding housing construction. In order to answer our purpose, we have interviewed a number of successful constructors in Malmö from a qualitative method when we want to compare the builders' own experiences with what was previously identified as obstacles through research. Malmö is a city that has developed rapidly from industrial city to urban settlement. In this work, we are investigating whether the active constructors in Malmö experience the same difficulties and obstacles that have been identified by previous research. The detailed planning process has been widely criticized for many years and is considered to be a major part of why more housing is not being built. The report addresses other obstacles created by the detailed plan, and why these obstacles are a problem. The conclusion that can be derived from our empirical analysis is that many constructors face the same problem, as the detailed plan makes the construction very controlled and sometimes difficult. In order to solve the obstacles that have arisen, it has become apparent during the study that people have to meet people with the right skills and will. The changes in the detailed planning process that our respondents want is mostly at the political level and is therefore difficult to change in the near future. Differences in experiences and qualification determines how to find solutions to the various obstacles that arise. Our conclusion also shows that the economy has a major impact on the market where competition and prices can differ widely depending on whether there is a high or recession. At the end of the thesis, there is a conclusion about the results of theory and empirical studies. Based on a comparison of this, we draw our conclusions. en_US
dc.format.extent 53 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle sv_SE
dc.subject Detaljplaneprocessen en_US
dc.subject Byggherre en_US
dc.subject planprocessen en_US
dc.subject Bostadsbyggande en_US
dc.title Detaljplaneprocessens hinder i Malmö stad - Ur byggherrens synvinkel en_US
dc.title.alternative The detail process difficulties in Malmö - From the developers view en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Vitestam Blomqvist, Birgitta
dc.contributor.supervisor Karpestam, Peter
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics