Vad kan motivera skillnader i direktavkastning?

DSpace Repository

Vad kan motivera skillnader i direktavkastning?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Vad kan motivera skillnader i direktavkastning?
Author Nylander, Jim ; Signäs, Joakim
Date 2018
English abstract
The real estate market is hot, with high property values, prevailing housing shortage and low vacancies. Market data for rental housing in Malmö indicates vacancies at 1.5% for both A- and C-locations. Vacancies explained by a natural vacancy in the form of relocation. Market data also indicates a yield difference in A- and C-locations between 1% to 2.5%. The purpose of this study is to investigate real estate companies valuation methods and risk assessment to clarify differences in yield. Qualitative interviews have been conducted with respondents from four real estate companies in the Swedish housing market. The interviews were conducted with professionals who work with investment assessment at the selected real estate companies. The interviews gave an insight in how some of the major real estate companies operate upon acquisitions. The research is limited to major real estate companies, as the authors believe that these companies have the opportunity to act in different markets and locations, than minor companies. The real estate companies confirm low vacancy rates in their real estate stocks. Normally, they want to see development potential in rental rates for potential investments. The importance of a central location is pointed out by all respondents, although, they fail to thoroughly motivate the risks arising from a more peripheral location. Cyclical fluctuation appears to be the most dominant reason, as it may affect vacancies, operating net and interest rates. In the event of a recession, C-locations are likely to become vacant before A-locations. The possibility to diversificate the risks in terms of conversion to commercial real estate or condominiums is also a type of security that the real estate companies consider. To explain what makes the foundation of the real estate companies investment analysis and risk assesment a more extensive study of the real estate companies risk analysis is required, which to some extent has been proven to be at a chairman or owner level.
Swedish abstract
Fastighetsmarknaden gynnas av goda tider med höga fastighetsvärden, rådande bostadsbrist och låga vakansgrader. För nyproduktion kan i praktiken antas en vakansgrad nära noll. Marknadsdata för bostadshyreshus i Malmö visar på vakansgrader runt cirka 1,5%, för både A-läge och C-läge. Vilket kan förklaras av en naturlig vakans i form av omflyttning. Vad motiverar då skillnader från 1,5-2% i avkastningsnivåer för C-lägen i jämförelse med A-lägen? Syftet med studien är att undersöka fastighetsbolags riskbedömning och värderingsmetoder för att skapa förståelse för vad som motiverar skillnader i direktavkastning mellan A-läge och C-läge. Kvalitativa intervjuer har gjorts med respondenter från fyra fastighetsbolag på den svenska bostadsmarknaden. Intervjuerna genomfördes med personer som arbetar med investeringsbedömning på de utvalda fastighetsföretagen. Intervjuerna gav en insikt i hur några av de stora företagen på bostadsmarknaden arbetar vid förvärv av fastigheter. Metoden avgränsas till större fastighetsbolag, då författarnas uppfattning är att dessa bolag har möjlighet att agera på olika marknader och lägen. Fastighetsbolagen bekräftar låga vakansgrader i deras bestånd, gemensamt är att man vill se utvecklingspotential i hyresnivåerna för potentiella förvärv. Vikten av ett centralt läge påpekas av samtliga respondenter, gemensamt är dock att de har svårt att grundligt motivera de risker som följer av ett mer perifert läge. Förändringar i konjunkturen tycks vara det som bolagen reserverar sig för, då det kan påverka vakanser, driftnetto och räntor. Vid eventuell lågkonjunktur riskerar C-läge att bli vakanta före A-lägen.  Möjlighet till diversifiering i form av ombyggnad till kommersiella fastigheter eller bostadsrätter är också en typ av säkerhet som fastighetsbolagen ser till. För att förklara vad som ligger till grund till fastighetsbolagens investeringsbedömning och riskhantering, krävs en mer omfattande undersökning av fastighetsbolagens riskbedömning, som till en viss grad visat sig ske på ledning eller ägarnivå.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Pages 56
Language swe (iso)
Subject Direktavkastning
Fastighetsinvestering
Risk
Handle http://hdl.handle.net/2043/25218 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics