Förebyggande stödåtgärder i svenskundervisningen för årskurs F-3

DSpace Repository

Förebyggande stödåtgärder i svenskundervisningen för årskurs F-3

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förebyggande stödåtgärder i svenskundervisningen för årskurs F-3
Author Hoogesteyn, Kenny ; Hart, Marika
Date 2018
Swedish abstract
Syftet med studien är att undersöka om det finns lämpliga stödåtgärder att införa i svenskundervisningen för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i årskurs F-3. Vi vill få en fördjupad kunskap om vilka sorts tidiga tecken det finns på att en elev har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi samt vilka svårigheter som är förknippade med funktionsnedsättningen. För att uppnå ett resultat valdes en kvalitativ forskningsmetod i form av personliga intervjuer med lärare, specialpedagoger samt individer med dyslexi. Den teori som ligger till grund för studien utgår ifrån ett språk- och kunskapsutvecklande synsätt. Teorin har rötter i uppbyggnaden av språksystemet. I resultatet framkom det att lärarna saknar kunskap om vad läs- och skrivsvårigheter/dyslexi innebär. Detta skapar en problematik eftersom de direkt behöver lämna över arbetet till en specialpedagog. Resultatet pekar också på att strukturen i undervisningen, kompensatoriska hjälpmedel och intensivläsning är lämpliga och förebyggande stödåtgärder för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Den slutsats vi drar är att det saknas övergripande och fördjupad kunskap om vilka svårigheter läs- och skrivsvårigheter/dyslexi medför och hur pedagogerna ska hantera detta i undervisningen. Utifrån de fyra intervjupersonerna framkom det liknande förslag på stödåtgärder. Intensivläsningen var den stödåtgärd som var mest påtalad bland intervjupersonerna. Med hjälp av teorin kunde vi dra slutsatsen att intensivläsning kan utvecklas och varieras med hjälp av genrepedagogiken.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Subject Dyslexi
Fonem
Fonologi
Grafem
Kunskap
Läs- och skrivsvårigheter
Läsflyt
Minne
Ordförråd
Stavningskonvention
Svårigheter
Undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/25226 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics