VIKTEN AV VÅRA BARN

DSpace Repository

VIKTEN AV VÅRA BARN

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title VIKTEN AV VÅRA BARN
Author Sjöstrand, Anna ; Fredlund, Josefin
Date 2018
English abstract
Background: Children that are overweight or struggle with obesity is today a major and yet increasing problem. Overweight and obesity have several adverse health effects, both physical ill such as cardiovascular disease and mental health such as depression. It is therefore of great importance that the nurse intervene in early stages to prevent unhealthy health problems. Aim: The aim of the study was to examine nurses experience in giving advice to parents with overweight or obese children. Method: The method applied was a literature study with a qualitative approach. The literature was obtained from two databases, CINAHL and PubMed. The selected studies from the literature-search were qualitatively reviewed, and further analyzed by a content analysis. Results: Three categories were identified after the analysis. The first category represents positive parents, as experienced by nurses. The second category shows deficient characteristics of the parents. Finally, the third presents barriers in parent counseling. Conclusion: The discussion about obesity or overweight with children's parents is often a highly sensitive and difficult topic. The difficulties are many, and often concerns parent’s unawareness of their children's overweight and the lack of knowledge about health risks. Some parents deny that their children are overweight or give excuses to why their child is overweight. Several parents are also difficult to motivate. In order to help the child, cooperation between the nurse and the parents is required. There is a lack of knowledge about how nurses can aid parents in receive the advice about how they may help their children. There is a clear need for research on how nurses should communicate with parents.
Swedish abstract
Bakgrund: Barns övervikt eller fetma är idag ett stort och växande problem. Övervikt och fetma har flera negativa hälsoeffekter, både fysisk ohälsa som kardiovaskulära sjukdomar och psykisk ohälsa som depression. Det är därför av stor vikt att sjuksköterskan ingriper tidigt för att förhindra att barnet drabbas av hälsoproblem. Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenhet av att ge råd till föräldrar med barn som har övervikt eller fetma. Metod: Metoden var en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Studierna som användes kom från databaserna CINAHL och PubMed. De studier som valdes ut från litteratursökningen kvalitetsgranskades och de studier som klarade granskningen analyserades genom en innehållsanalys. Resultat: Tre kategorier identifierades efter analysen. Första kategorin var positiva föräldrar, där presenteras sjuksköterskans erfarenhet av föräldrars positiva reaktioner. Den andra kategorin var bristande karaktär hos föräldrarna. Den tredje kategorin var hinder i rådgivningen som sjuksköterskan erfor. Konklusion: Det är ofta känsligt och svårt att diskutera övervikt med barns föräldrar. Svårigheterna handlar ofta om att föräldrar är omedvetna om deras barns överviktigt och saknar kunskap om hälsoriskerna. Vissa föräldrar förnekar att deras barn är överviktigt eller kommer med ursäkter till varför deras barn är överviktigt. Flera föräldrar är även svåra att motivera. För att kunna hjälpa barnet krävs ett bra samarbete mellan sjuksköterskan och föräldrarna. Det saknas kunskap om hur sjuksköterskor ska nå fram till föräldrar på ett bra sätt, så de kan ta till sig råden och hjälpa sina barn. Ett tydligt behov av forskning kring hur sjuksköterskor ska kommunicera med föräldrar framträder.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject Barnövervikt
barnfetma
erfarenhet
föräldrar
råd
sjuksköterska
Handle http://hdl.handle.net/2043/25233 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics