Framställningen av svenska riksdagspartier i läroböcker för gymnasiet

DSpace Repository

Framställningen av svenska riksdagspartier i läroböcker för gymnasiet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Framställningen av svenska riksdagspartier i läroböcker för gymnasiet
Author Forsberg, Carl ; Griph, Mattias
Date 2006
Swedish abstract
I examensarbetet Svenska riksdagspartier i läroböcker för gymnasiet undersöks framställningen av svenska riksdagspartier i fyra läroböcker. Syftet är att undersöka böckerna utifrån ett etik- och miljöperspektiv. Dessutom undersöks formuleringar och begrepp och om dessa rymmer tendenser och värderingar. Läroböckerna som undersöks jämförs också med varandra. Våra teoretiska utgångspunkter grundar sig på resonemang i Staffan Selanders Lärobokskunskap. Två av frågeställningarna i undersökningen har sitt ursprung i två mål som eleven ska ha uppnått efter avslutad kurs i Samhällskunskap A. Vi har utgått från kvalitativ textanalys med fokus på ordval kombinerat med hermeneutik, vilket innebär att vi också tolkar de resultat som undersökningen givit. Undersökningens huvudsakliga resultat är att framställningen i samtliga böcker är problematisk och språkligt heterogen. Det handlar exempelvis om att vissa partier tillskrivs ett miljöperspektiv i alla framställningar, medan andra partier inte tillskrivs något alls. Vidare förknippas vissa partier med värdeladdade ord som kan tolkas negativt eller positivt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Etik
Miljö
Läroböcker
Svenska riksdagspartier
Textanalys
Handle http://hdl.handle.net/2043/2525 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics