Motivation ur ett studie- och yrkesvägledarperspektiv - En studie om faktorer och arbetssätt som inverkar på elevers motivation

DSpace Repository

Motivation ur ett studie- och yrkesvägledarperspektiv - En studie om faktorer och arbetssätt som inverkar på elevers motivation

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Motivation ur ett studie- och yrkesvägledarperspektiv - En studie om faktorer och arbetssätt som inverkar på elevers motivation
Author Wahlin, Emmy ; Trevik, Sanna
Date 2018
Swedish abstract
Uppsatsens syfte är att undersöka hur studie- och yrkesvägledare på yrkesprogram resonerar kring elevers motivation i förhållande till deras skolgång. I inledningen presenteras forskning som påvisar att yrkeselever har bristande studiemotivation och svårt att uppnå en examen. I samband med detta synliggörs att vetskapen om hur studie- och yrkesvägledare kan bidra i motivationsarbetet är bristfällig och att ytterligare studier fordras för att klargöra hur vägledare kan bidra i arbetet. Mot bakgrund av detta formulerade vi följande frågeställningar; Vilka faktorer anser studie- och yrkesvägledarna har inverkan på elevers motivationsnivå och på vilket sätt talar studie- och yrkesvägledarna om sitt arbetssätt och sin yrkesroll i relation till dessa faktorer? Vi har använt oss av kvalitativ metod där sju yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare på yrkesprogram har intervjuats. Det empiriska materialet analyserades utifrån motivationsteorin Self-Determination Theory som beskriver de tre motivationsbehoven känsla av autonomi, kompetens och samhörighet. Vårt resultat visar att motivation tillskrivs stor betydelse av samtliga informanter och att det finns flera faktorer som inverkar på elevernas motivation, något som vägledarna anser att de i olika utsträckning kan arbeta med. En styrd gymnasieskola influerad av mål- och betygssättning utgör utmaningar i arbetet med att få elever motiverade för sin skolgång. Dock ger vägledarna flera exempel på hur de kan arbeta för att skapa en stödjande kontext där eleven står i fokus.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject elev
faktor
motivation
Self-Determination Theory
studie- och yrkesvägledare
Handle http://hdl.handle.net/2043/25271 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics