”Jaga! Stå inte still hökar!” En studie om fysisk aktivitet i förskolan utifrån ett genusperspektiv

DSpace Repository

”Jaga! Stå inte still hökar!” En studie om fysisk aktivitet i förskolan utifrån ett genusperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Jaga! Stå inte still hökar!” En studie om fysisk aktivitet i förskolan utifrån ett genusperspektiv
Author Sterner, Desirée ; Nyström, Hanna
Date 2018
Swedish abstract
Studien har utgångspunkt i att barn idag sitter mer stilla än vad de gjorde förr. Det har lett till fler överviktiga barn i dagens samhälle. Syftet med studien är att undersöka hur stor möjlighet barn får till fysisk aktivitet i vuxenstyrda aktiviteter i förskolan, utifrån ett genusperspektiv. Vi har valt att fokusera på hur mycket fysisk aktivitet som erbjuds i de vuxenstyrda aktiviteterna för att sedan jämföra det med den nordiska rekommendationen om hur mycket barn bör vara fysiskt aktiva. Vi har även studerat om det finns någon skillnad i pedagogernas bemötande gentemot pojkar och flickor i de vuxenstyrda aktiviteterna som erbjuder fysisk aktivitet. För att kunna uppskatta den fysiska aktiviteten skickades det ut en enkät till två olika förskolor som varje dag i fyra veckor fyllde i hur mycket fysisk aktivitet som de erbjöd i de vuxenstyrda aktiviteterna. För att studera pedagogernas bemötande har vi genomfört tre observationer på den ena förskolan och två observationer på den andra förskolan. Vid observationerna har vi tagit hjälp av fältanteckningar. Studiens resultat har utgångspunkt i genusteorin som kompletterar begreppen normalitet, performativitet och rum som tillhör genusteorin. Resultatet visade att inte någon av förskolorna nådde upp till den rekommenderade tiden för fysisk aktivitet, utifrån den nordiska rekommendationen i de vuxenstyrda aktiviteterna. En utav förskolorna uppnådde en uppskattning på 50% medan den andra förskolan uppskattades uppnå 10% utav det rekommenderade. När det gäller pedagogernas bemötande visade det sig att deras deltagande och uppmuntran på båda avdelningarna hade en betydande roll för flickornas deltagande i de fysiska aktiviteterna. Det visade sig även att pedagogerna delade ut ledarrollen majoriteten av gångerna till en flicka.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject bemötande
fysisk aktivitet
förskola
genus
pedagoger
vuxenstyrd
Handle http://hdl.handle.net/2043/25300 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics