Vind i bebyggd miljö

DSpace Repository

Vind i bebyggd miljö

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vind i bebyggd miljö
Author Johansson, Åsa ; Sandberg, Jeanette
Date 2006
English abstract
The objective of this essay has been to examine the level of knowledge concerning wind comfort at pedestrian level in an urban environment among architects, planners and related educations and also to assess the availability of information and technical aids. The wind is strongly affected by the typography and the roughness of the terrain. Woodlands, oceans, cities and mountainous landscape all have different wind conditions. In an urban environment these conditions are set by the building design and the surroundings. Historically, wind planning has been a natural factor in the planning process, especially in an agricultural context. Experience has, from trial and error over the years, led us to what we know today and given us a series of tools and directives, of which the latest are numerical computer based analytical aids, such as Computational Fluid Dynamics. A comfortable pedestrian environment is based on human experience. Wind can cause us to perceive a temperature that is up to 10°C colder compared to calm conditions. In northern climates such as our own, a well planned outer surrounding can extend the summer season considerably. By being aware of the pros and cons of air movement the quality of the wind environment can improve noticeably in a residential area and even create better social conditions and decrease the energy use for heating. The conclusion shows that wind planning is often neglected in practice as well as in education, even though the availability of information is relatively good. In order to achieve a greater consideration to wind in the planning process, clear responsibilities are required along with comfort criteria with simple measures of improvement and a general change in attitude.
Swedish abstract
Målet med detta examensarbete har varit att undersöka kunskapsnivån angående vind i bebyggd miljö hos verksamma inom stadsplanering, arkitekter och inom berörda utbildningar samt tillgängligheten på hjälpmedel och information. Vinden påverkas starkt av landskapets utseende. Skog, hav, stad och kuperad terräng har alla olika vindförutsättningar. Inom urban miljö bestäms vindförhållandena av bebyggelseutformningen och byggnadernas omgivning. Historiskt har vindplanering varit en naturlig del av planerandet, inte minst då det gäller jordbruk. Under årens lopp har människor tagit lärdom av tidigare erfarenheter vilket har lett oss fram till dagens kunskapsläge med en rad olika tumregler och hjälpmedel, varav det senaste består i numeriska datorbaserade analysverktyg så som Computational Fluid Dynamics. En god och komfortabel utemiljö utgår ifrån hur vi människor upplever den. Vinden kan göra att det känns upptill 10°C kallare jämfört med då det är vindstilla. I vårt nordliga klimat kan en god vindplanering förlänga utesäsongen avsevärt. Genom att vara medveten om fördelarna och utnyttja dem, samt undvika nackdelarna kan komforten förbättras ansenligt i ett område och även uppnå en social förbättring samt mindre energianvändning för huuppvärmning. Slutsatsen visar att vindplanering är något som ofta glöms bort i praktiken och i utbildningarna, även om tillgängligheten på information är relativt god. För att få ett större hänsynstagande till vind i planeringen krävs en tydlig ansvarsfördelning, uppställda komfortkriterier med kopplade enkla åtgärden samt en allmän attitydförändring.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject vindplanering
numerisk vindtunnel
vindskydd
vindkomfort
Handle http://hdl.handle.net/2043/2532 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics