Byggnader utan värde - En undersökning om orsakerna till att fastigheter med typkod 213 har en stor variation av K/T-värden

DSpace Repository

Byggnader utan värde - En undersökning om orsakerna till att fastigheter med typkod 213 har en stor variation av K/T-värden

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Byggnader utan värde - En undersökning om orsakerna till att fastigheter med typkod 213 har en stor variation av K/T-värden
Author Karlsson, Rickard ; Staf, Angelica
Date 2018
English abstract
The purpose of the study is to investigate the reasons why real estate with type code 213 has large variations in the ratio between purchase price and assessed value. Type code 213 is a residential real estate with a building value of less than SEK 50 000. The assessed value should be 75% of the market value, but for these properties, there are many extreme deviations. This indicates that something different occurs at the time of sale or when valuing these properties. The method used in the study is a combination of a survey and interviews. This is because the subject has to be explored from several perspectives to get an overall picture of the problem. The survey was sent to property owners in Sweden who acquired a property with type code 213 in 2018. The purpose of the survey was to find out how the property owners themselves value the property, and if the building values in type code 213 really are negligible. The interviews were conducted with an expert at Lantmäteriet and Skatteverket, in order to gain a deeper understanding of how type code 213 is handled in property taxation. The results show that there are several reasons that jointly contribute to large variations in the ratio between purchase price and assessed value in type code 213. The study indicates that there are factors among both the property owners and the property taxation system that affect the variations. The main reasons appear to be that all buildings in type code 213 do not have a negligible value, that property owners deliberate or unconsciously report incorrect property data, that the methods used for property valuation is less accurate for unique properties, and that type code 213 is only assigned a value for the plot, which generally has poorer accuracy.
Swedish abstract
Syftet med studien är att undersöka orsakerna till att fastigheter med typkod 213 har stora variationer i förhållandet mellan köpeskilling och taxeringsvärde. Typkod 213 är småhusenheter med ett byggnadsvärde under 50 000 kronor. Taxeringsvärdet ska utgöra 75% av marknadsvärdet, men för just dessa fastigheter finns det många extrema avvikelser. Det tyder på att någonting annorlunda sker vid försäljningen eller vid taxeringen av dessa fastigheter. Metoden som tillämpas i studien är en kombination av en enkätundersökning och intervjuer. Detta på grund av att ämnet måste undersökas ur flera perspektiv för att erhålla en helhetsbild av problemet. Enkätundersökningen skickades till fastighetsägare i Sverige som under 2018 förvärvat en fastighet med typkod 213. Syftet med enkätundersökningen var att ta reda på vad fastighetsägarna själva ser för värde i fastigheten, och om byggnadsvärdena i typkod 213 verkligen är försumbara. Intervjuerna gjordes med en sakkunnig på Lantmäteriet respektive Skatteverket, i syfte att erhålla djupare förståelse för hur typkod 213 hanteras i fastighetstaxeringen. Resultaten visar att det finns flera orsaker som gemensamt bidrar till stora variationer i förhållandet mellan köpeskilling och taxeringsvärde i typkod 213. Studien indikerar att det är faktorer hos både fastighetsägarna och fastighetstaxeringssystemet som påverkar variationerna. De huvudsakliga orsakerna tycks vara att alla byggnader i typkod 213 inte har ett försumbart värde, att fastighetsägare medvetet eller omedvetet uppger fel fastighetsuppgifter, att fastighetstaxeringsmetoderna är mindre träffsäkra för unika fastigheter och att typkod 213 endast åsätts ett tomtmarksvärde som generellt sett har sämre värderingsnoggrannhet.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Typkod 213
Fastighetstaxering
Taxeringsvärde
Handle http://hdl.handle.net/2043/25327 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics