Malmo University facility management

DSpace Repository

Malmo University facility management

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Malmo University facility management
Author Sjöö, Denniz ; Hedenskog, Marcus
Date 2018
English abstract
Titel: A study of the students perceived quality at Malmo University Subject, course: Facility Management, Bachelor thesis 15 hp Authors: Marcus Hedenskog, Denniz Sjöö Advisor: Peter Palm Keywords: Facility management, in-house, outsourcing, perceived quality ___________________________________________________ To understand how space in university premises is used is important to be able to support the education that is taken place. Improvement in the supporting function to the core business is the most efficient method to increase learning and perceived quality in the premises. That is why spaces and cleaning plays a big role in student study results in university. Therefore the cleaning in Malmö University plays a big role in the work of Malmö University Facility Service to create a high quality study environment. Today the cleaning is performed by two contractors, one is an external actor and the other one i part of the Malmö University organization. The purpose of the study is to evaluate the student’s perception of differences in quality of the cleaning operators at Malmö University with the basis of the report Utvärdering av lokalvårdsorganisationen. The evaluation is to be seen as an quality parameter and complement to the existing evaluation of the difference in cost in contracting the two cleaningoperators in the report. The collected information from the study is based on a survey and interview with students in the four university buildings Niagara, Gäddan, Orkanen and Hälsa & Samhälle at Malmö University. The result in this study shows that the cleaning at the Malmö University premises is perceived as both important to the students and to be of an high and even quality today. However the students are mistaking many of the building qualities like age and condition for the technical quality of the performed cleaning that is performed. The small differences that can be noted is perceived quality of the cleaning relates to the condition and character of the building rather than the quality in performance of the cleaning operator. The perceived quality of the premises and the effect on study result thereby has a stronger connection between new and airy spaces rather than to higher cost for cleaning operation.
Swedish abstract
Titel: En studie av studenternas upplevda kvalitet vid Malm Universitet Ämne, kurs: Facility Management, kandidatuppsats 15 hp Författare: Marcus Hedenskog, Denniz Sjöö Handledare: Peter Palm Nyckelord: Facility management, egen regi, outsourcing, uppfattad kvalitet ___________________________________________________ Att förstå hur lokaler på universitet och högskolor används är viktigt för att kunna stödja den undervisning som bedrivs där. Förbättring av stödverksamheter till skolans kärnverksamhet är det mest effektiva sättet att öka inlärning och den upplevda kvaliteten i lokalerna och därför spelar lokaler och lokalvård en stor roll i hur studenter på universitet och högskolor presterar under sina studier. Lokalvården på Malmö Universitet har därför en central roll i arbetet på Malmö Universitets Facility Service för att skapa en studiemiljö av hög kvalitet. I dagsläget utförs lokalvården av två olika lokalvårdsaktörer, varav den ena är en extern aktör och den andra är en del av Malmö Universitets organisation. Syftet med studien är att med utgångspunkt i rapporten Utvärdering av lokalvårdsorganisationen, undersöka eventuella skillnader mellan lokalvårdasktörerna på Malmö Universitet. Utvärderingen skall ses som en kvalitetsparameter och komplement till den utvärdering av skillnader i kostnader mellan de olika lokalvårdsaktörerna som finns i nämnda rapport. Studiens insamlade information grundar sig på en enkätundersökning och intervjuer med studenter i de fyra universitetsbyggnaderna Niagara, Gädda, Orkanen och Hälsa & Samhälle på Malmö Universitet. Resultatet av studien pekar på att lokalvården på Malmö Universitet uppfattas både som viktig för studenterna och att den idag håller en hög och jämn kvalitet. Studenterna misstar dock många av byggnadens och lokalernas tekniska kvaliteter som ålder och skick för den tekniska kvalitetet som levereras i lokalvården. De små skillnader som kan noteras i uppfattad kvalitet av lokalvård relaterar snarare till byggnadernas skick och karaktär än kvalitet i utförandet hos de respektive lokalvårdsaktörerna. Den uppfattade kvaliteten av lokalerna och dess påverkan på studieresultat har därmed ett starkare samband mellan nya och ljusa lokaler än en högre kostnad för lokalvården.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Facility management
in-house
outsourcing
perceived quality
Handle http://hdl.handle.net/2043/25358 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics