Boendefrågan för nyanlända och Malmös (an)svar

DSpace Repository

Boendefrågan för nyanlända och Malmös (an)svar

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Boendefrågan för nyanlända och Malmös (an)svar
Author Horozovic, Haris,
Date 2018
English abstract
The study will investigate and analyse whether Malmö municipality has acted in accordance with current law in the preparation and management of housing for newly arrived immigrants. To fulfil the purpose of the paper, the paper uses two broad questions that lead the investigation further. The essay is based on jurisprudence and uses a method that, in addition to the Swedish sources of law, will investigate whether the municipality's responsibility is done in accordance with current law. Applicable laws and regulations are presented concerning the issue of municipal responsibility, which then leads to a thorough analysis of the study based on the sections that concern the issue. The Act (2016: 38) on the reception of certain newly arrived immigrants for residence (Lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning) is essentially the provisions that the municipality is going through. The study explains both the legal responsibility and how Malmö de facto acts. Based on the report, an analysis is made that highlights possible difficulties and carefully reviews how all the relevant laws influence the work and management of homes for new arrivals. From the paper's results, it appears that Malmö city's housing management for new arrivals is done correctly, based on what the law expressly states what a municipality has for settlement obligations.
Swedish abstract
Studien kommer att undersöka och analysera om Malmö kommun har agerat enligt gällande rätt vid utarbetandet och hanteringen av boenden för nyanlända invandrare. För att uppfylla uppsatsens syfte använder sig uppsatsen av två breda frågeställningar som leder undersökning vidare. Uppsatsen är rättsvetenskapligt inriktad och använder sig av en metod som utöver de svenska rättskällor, ska undersöka om kommunens ansvar görs enligt gällande rätt. Tillämpbara lagar och förarbeten presenteras som berör frågan om kommunernas ansvar, vilket sedan leder till att man på ett grundligt sätt kan analysera studien utifrån de paragrafer som berör frågan. Lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning är i huvudsak de bestämmelserna som kommunen går utefter. Studien redogör för både det juridiska ansvaret och hur Malmö de facto agerar. Utifrån redogörelsen görs en analys som belyser eventuella svårigheter med och går noggrant igenom hur alla de berörda lagarna har en påverkan på arbetet och hanteringen av bostäder åt nyanlända. Av uppsatsens resultat framgår det att Malmö stads hantering av bostäder åt nyanlända görs korrekt, utifrån vad lagen uttryckligen säger vad en kommun har för skyldigheter gällande bosättning.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject migration
nyanlända
flyktingar
malmöstad
malmö
invandring
migration
nyanlända
flyktingar
malmöstad
malmö
invandring
Handle http://hdl.handle.net/2043/25362 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics