Anbudsförteckningen - kan den bli ett arbetsverktyg för mäklaren?

DSpace Repository

Anbudsförteckningen - kan den bli ett arbetsverktyg för mäklaren?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Anbudsförteckningen - kan den bli ett arbetsverktyg för mäklaren?
Author Sassersson, Johan ; Dahlström, Viktor
Date 2018
English abstract
An incomplete list of bids were the most common reason for warnings for brokers in 2017. The purpose of this study is to investigate and discuss the ways in which brokers may lack in connection with noticing the list of bids. The list of bids should be established in accordance with section 20 of the FML, which specifies how the broker should take note of bids to be subsequently drawn up in a list of bids and handed over to the seller and the final buyer by the end of the conciliation contract, usually the admission. The method used to answer the purpose of the study is legal-judicial methodology that includes the source of law and the legal method. Primarily, it is the preparatory works to the legislation of FML that has been used, and in particular section 20, to try to identify the thoughts behind the wording of the law. The second focus area is crucial from FMI regarding shortcomings in the list of bids. Furthermore, the case-law surrounding the area has also been processed. The doctrine has been used to get a more nuanced picture of how the law can be interpreted. The study illustrates how the bidding process works in Sweden based on a real estate broker perspective. The starting point for the bidding is that it is only primally regulated in law. However, the broker has a few laws and regulations to relate to. The study explains these obligations, which include that all work is being permeated in consideration of good real estate broker custom. Furthermore, the broker has a duty of disclosure to forward information to parties involved in the business. The most important regulation regarding the bidding process was introduced in association with the 2011 new real estate brokerage law, the requirement to establish list of bids. The study deals with these list of bids thoroughly, showing the two main reasons for the creation of the section 20 FML, creating a more transparent bidding process and trying to counteract the problem of manufactured bids. Despite the emergence of requirements for a properly prepared list of bids in accordance with Section 20 of the FML, it has been found that brokers fail to do so. In these cases, FMI has shown no consideration whatsoever for the brokers' reasons for having made an incomplete list of bids and have thus consistently warned the responsible broker.
Swedish abstract
En ofullständig anbudsförteckning var den vanligaste orsaken till varning för mäklare under 2017. Syftet med denna studie är att undersöka och diskutera på vilka sätt mäklare kan tänkas brista i samband med notering av bud i anbudsförteckningen. Förteckningen skall upprättas i enlighet med 20 § FML, som anger på vilket sätt mäklaren ska anteckna bud som sedermera ska upprättas i en anbudsförteckning och överlämnas till säljaren och den slutgiltige köparen senast vid förmedlingsuppdragets slutförande, vanligen tillträdet. Metoden som tillämpas för att besvara studiens syfte är en rättsdogmatisk metod som innefattar rättskälleläran samt juridisk metod. Främst är det i förarbetena till lagstiftningen av FML som använts och i synnerhet 20 § för att försöka utröna tankarna bakom lagens lydelse. Det andra fokusområdet är avgöranden från FMI kring brister i anbudsförteckningen. Vidare har den rättspraxis som finns kring området också bearbetats. Doktrin har använts för att få en mer nyanserad bild kring hur lagen kan tolkas. Studien belyser hur budgivningsprocessen fungerar i Sverige utifrån ett fastighetsmäklarperspektiv. Utgångspunkten kring budgivningen är att den endast är primitivt reglerad i lag, dock har mäklaren ett fåtal lagar och regler att förhålla sig till. Studien redogör för dessa skyldigheter, som innefattar att allt arbete ska genomsyras med beaktande av god fastighetsmäklarsed. Vidare redogörs det för mäklarens upplysningsplikt att vidarebefordra information till inblandade parter i affären. Den viktigaste regleringen kring budgivningsförfarandet infördes i samband med 2011 års nya fastighetsmäklarlag, kravet att upprätta en anbudsförteckning. Studien behandlar denna anbudsförteckning grundligt och lyfter fram de två huvudanledningarna till uppkomsten av 20 § FML, att skapa en mer transparent budgivningsprocess samt försöka motverka problematiken kring fabricerade bud. Trots uppkomsten av krav på en korrekt upprättad anbudsförteckning enligt 20 § FML har det visat sig att mäklare brister i samband med detta. FMI har i dessa fall inte visat någon som helst hänsyn till mäklarnas anledningar för att ha upprättat en ofullständig anbudsförteckning och har därmed konsekvent meddelat varning för den ansvarige mäklaren.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/25368 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics