I PATIENTENS SKUGGA EN LITTERATURSTUDIE OM NÄRSTÅENDES BEHOV INOM DEN PALLIATIVA VÅRDEN

DSpace Repository

I PATIENTENS SKUGGA EN LITTERATURSTUDIE OM NÄRSTÅENDES BEHOV INOM DEN PALLIATIVA VÅRDEN

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title I PATIENTENS SKUGGA EN LITTERATURSTUDIE OM NÄRSTÅENDES BEHOV INOM DEN PALLIATIVA VÅRDEN
Author Lundström, Isabella ; Nybergh Nielsen, Anja
Date 2018
English abstract
Background: Approximately 95 000 people pass away in Sweden every year and most of them are in need of palliative care. The global population continues to grow and people live longer today than in the 1980s. Growth in population and longer life span consequently leads to a corresponding growth of palliative care. Palliative care cover all diseases and life threatening conditions. When a patient is under palliative care, death is a hard situation to handle for their next of kin. Palliative care includes the entire person, even social needs and by extension the social needs of their next of kin. Aim: The aim of this literature review is to describe the needs of palliative patients’ next of kin in the last stages of life. Method: A literature review of ten scientific research studies of qualitative method. The database searches were made in PubMed and CINAHL, the gathered material is the foundation of the degree project. Result: The result was compiled in three main categories and six sub-categories. The main categories are: the need of support, need of communication and information and the need of involvement. Conclusion: Based on the gathered material and the result we can ascertain that all people have similar needs, no matter location or origin. With this degree project we can confirm that there is insufficient knowledge about the needs of patients’ next of kin within the palliative care system. Many next of kin end up in the shadow of the patient and are consistently neglected; their personal needs are not being met and this subject ought to further develop in the future in order to improve the palliative care.
Swedish abstract
Bakgrund: I Sverige dör omkring 95 000 människor varje år och de flesta är i behov av palliativ vård. Befolkningen fortsätter att växa och människor lever längre idag än på 1980-talet. En ökande befolkning och en längre livslängd har lett till att den palliativa vården blir mer omfattande. Palliativ vård riktar sig mot alla sjukdomar och livshotande tillstånd. När en patient vårdas palliativt är ofta döden svår att hantera för närstående. Palliativ vård inkluderar hela människan, även när det gäller att ta hänsyn till närståendes behov. Syfte: Syftet med litteraturstudien är att beskriva behov hos närstående till patienter i livets slutskede som vårdas palliativt inom olika verksamheter. Metod: En litteraturstudie som genomfördes av tio vetenskapliga studier med kvalitativ metod. Databassökningarna utfördes i PubMed och CINAHL där material har insamlats ifrån och legat till grund för examensarbetet. Resultat: Resultatet sammanställdes i tre huvudkategorier och sex underkategorier. Huvudkategorierna består av behov av stöd, behov av kommunikation och information, behov av delaktighet. Konklusion: Utifrån resultatet kan vi konstatera att oavsett var vi befinner oss i världen har alla människor liknande grundläggande behov. Med detta examensarbete kan vi stärka att det finns en stor bristande kunskap om närståendes behov inom den palliativa vården. Många närstående hamnar i patientens skugga och blir därmed bortglömda. De egna behoven blir inte tillgodosedda och deras önskningar blir inte bemötta. Detta är ett aktuellt område att utforska för att kunna förbättra och utveckla den palliativa vården.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Behov
Erfarenheter
Närstående
Livets slutskede
Palliativ vård
Handle http://hdl.handle.net/2043/25413 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics