-"Fritids är bara något som är" Vårdnadshavarperspektiv på det svenska fritidshemmet

DSpace Repository

-"Fritids är bara något som är" Vårdnadshavarperspektiv på det svenska fritidshemmet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title -"Fritids är bara något som är" Vårdnadshavarperspektiv på det svenska fritidshemmet
Author Nilsson, Johanna ; Malmros, Kevin
Date 2018
Swedish abstract
Arbetet grundar sig i ett vårdnadshavarperspektiv på svenska fritidshem. I sökning av tidigare forskning kan vi konstatera att detta perspektiv inte är väl beforskat. Studiens syfte är att ge en inblick i hur föräldrar kan uppleva fritidshemmets samverkan med dem och även deras syn på fritidshemmet. Vad är vårdnadshavares syn och upplevelse av fritidshemmet? Anser vårdnadshavarna att det finns ett gemensamt ansvar för barnets utveckling och lärande? Den valda metoden i studien är kvalitativa intervjuer som sedan har transkriberats och kategoriserats tematiskt. Informanterna är fem föräldrar som vid tillfället för studien hade barn inskrivna på fritidshem i Skåne. Empirin har analyserats med hjälp av Lars Eriksons typologi (2004) om fyra principer rörande samverkan mellan skola och föräldrar. Typologin används i relation till fritidshemmet istället för skolan i detta arbete. Det insamlade materialet från vårdnadshavarna visar att barnomsorg anses vara fritidshemmets huvudfunktion. Alla informanter hade svårt att se ett gemensamt ansvar. Efter betänketid kunde alla ge några exempel på hur de som vårdnadshavare bidrar till det gemensamma ansvaret för barnets utveckling och lärande. Vårdnadshavarna delger vad de anser fritidshemmet gör för att inkludera och samverka med dem. Alla informanter har en positiv erfarenhet av fritidshemsverksamheterna men anser samtidigt att fritidshemmet endast är ”något som är” och ska fungera.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Fritidshem
Samverkan
Gemensamt ansvar
Vårdnadshavarperspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/25438 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics