Bildlärare i en virtuell bildmiljö

DSpace Repository

Bildlärare i en virtuell bildmiljö

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bildlärare i en virtuell bildmiljö
Author Lindh, Simon
Date 2018
Swedish abstract
I föreliggande examensarbete undersöks hur gymnasieverksamma bildlärare förhåller sig till bild som form och digitala verktyg i undervisningen. Genom fyra stycken semistrukturerade intervjuer har jag fört samtal med gymnasielärare, där jag låtit lärarna få utveckla och definiera begrepp som form och bild. Jag har varit intresserad av att ta reda på vilket material och tekniskt hantverk bildlärare uppger att de använder sig av sin undervisning. En undervisning där digitala verktyg ska ha en allt mer framträdande roll (Regeringskansliet, 2017). Därför har jag velat undersöka hur gymnasieverksamma bildlärare uppger att de använder sig av digitala verktyg i bildundervisningen. För att ytterligare specificera min undersökning har min andra frågeställning handlat om tredimensionellt skapande i allmänhet och 3D-modellering i synnerhet. Jag har velat ta reda på hur användningen av 3D-modellering sker i bildundervisningen enligt gymnasieverksamma bildlärare. Till min hjälp har jag använt mig av fyra medieekologiska perspektiv som Anders Marner och Hans Örtegren formulerat utifrån den medieekologiska teoribildningen (Marner & Örtegren, 2013: Örtegren, 2013, s. 38). I Resultatet från föreliggande studie uppger alla fyra lärare att de implementerar digitala verktyg i sin undervisning, men att det skiljer sig åt på vilket sätt. Alla lärare påstår även att de arbetar med 3D-modellering, här varierar dock svaren på vilka grunder, samt i vilken omfattning.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Bild
Form
Digitala verktyg
3D
CAD
Modellering
Handle http://hdl.handle.net/2043/25443 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics